Вітаємо на сайтіЗатвердженно виборним органом
(профкомом) первинної профспілкової
організації Всеукраїнської профспілки
працівників науки виробництва та
фінансів ВАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг» (протокол № 3 від 10.03.2009 р.)

ПОЛОЖЕННЯ
про громадського інспектора з охорони
праці

Це Положення визначає правові основи діяльності громадських (старших громадських) інспекторів з охорони праці і містить вимоги щодо організації їх роботи з урахуванням обов’язків, прав та повноважень профспілок у сфері охорони праці, визначених Законами України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про охорону праці”, іншими актами законодавства.

1. Загальні положення
1.1. Громадський інспектор з охорони праці (далі – громадський інспектор) здійснює громадський контроль за додержанням законів, інших нормативно-правових актів з охорони праці, виконанням роботодавцем і уповноваженими ним посадовими особами заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням.
Головними завданнями громадського інспектора є захист прав та інтересів членів профспілки в сфері охорони праці, визначених законодавством, сприяння створенню для кожного працівника здорових і безпечних умов праці відповідно до встановлених нормативів.
1.2. Громадський (старший громадський) інспектор обирається виборним органом (профкомом) первинної профспілкової організації.
1.3. Із складу виборного профспілкового органу підприємства або виборного профспілкового органу структурного підрозділу підприємства обирається старший громадський інспектор відповідно підприємства або його структурного підрозділу.
1.4. Громадськими (старшими громадськими) інспекторами можуть бути досвідчені працівники і спеціалісти – члени профспілки, на яких за посадовими обов’язками не покладено відповідальності за створення здорових і безпечних умов праці в підрозділах, службах або в цілому на підприємстві, а також, які не належать до працівників служби охорони праці або інших служб, уповноважених роботодавцем на здійснення організаційно-розпорядчих та контрольних функцій у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
1.5. Громадський (старший громадський) інспектор одночасно є представником профспілки з питань охорони праці, який діє згідно з вимогами статті 41 Закону України “Про охорону праці”, статей 21 і 38 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, інших нормативно-правових актів, Статуту профспілки.
1.6. Громадський (старший громадський) інспектор у своїй роботі керується трудовим законодавством, Законами України “Про охорону праці”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, іншими нормативно-правовими актами, Статутом профспілки та цим Положенням.
1.7. Громадський (старший громадський) інспектор виконує свою роботу під керівництвом відповідно профгрупорга, голови цехового комітету, голови профкому первинної профспілкової організації, голови комісії з охорони праці виборного профспілкового органу підприємства (структурного підрозділу) або безпосередньо голови цього органу. Він діє в контакті з керівниками й спеціалістами дільниць, цехів, служб підприємства.
1.8. Про виконання своїх обов’язків громадські (старші громадські) інспектори не ріже одного разу на рік звітують на профспілкових зборах відповідної дільниці, цеху, іншого структурного підрозділу або підприємства в цілому або на засіданні комісії з охорони праці відповідного виборного профспілкового органу, або на засіданні цього органу.
Виборний профспілковий орган підприємства з урахуванням рекомендацій відповідного центрального органу всеукраїнської профспілки визначає зміст і порядок ведення облікової та звітної документації про роботу громадських (старших громадських) інспекторів.
1.9. Протягом не більше трьох місяців після обрання громадські (старші громадські) інспектори проходять у встановленому порядку навчання з охорони праці та організації громадського контролю з цих питань, забезпечуються відповідними нормативно-правовими актами, методичними, інформаційними та довідковими матеріалами.
За необхідності виборний профспілковий орган підприємства забезпечує громадських (старших громадських) інспекторів відповідними документами (посвідченням представника профспілки з питань охорони праці, довідкою тощо), які засвідчують його право на здійснення громадського контролю у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
1.10. Витрати на навчання, придбання необхідних засобів і нормативних документів з охорони праці, матеріальне заохочення громадських інспекторів здійснюється роботодавцем на умовах, передбачених колективним договором.
Роботодавець звільняє громадських (старших громадських) інспекторів від роботи для навчання і виконання громадських обов’язків на передбачений колективним договором строк зі збереженням за ними середнього заробітку.

2. Основні напрями та зміст роботи громадського інспектора
Громадський (старший громадський) інспектор:
2.1. Перевіряє стан умов і безпеки праці на робочих місцях, додержання персоналом підприємства правил, норм, інструкцій, інших нормативно-правових актів з охорони праці та вносить роботодавцю (його представникам) пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків з цих питань, повідомляє про результати перевірки осіб, зазначених у пункті 1.7 цього Положення;
2.2. Негайно інформує бригадира, майстра або іншого керівника дільниці, цеху, підприємства, служби охорони праці, голову виборного профспілкового органу підприємства (структурного підрозділу) про кожний нещасний випадок, що стався з працівниками на виробництві, домагається вжиття заходів щодо надання допомоги потерпілим;
2.3. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, домагається об’єктивного визначення їх обставин, причин і профілактичних заходів, оперативної підготовки матеріалів розслідування, складання актів за встановленими формами (Н-5, Н-1, П-4), реєстрації випадків у встановленому порядку, своєчасного подання відповідних документів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків, а також сприяє одержанню потерпілими усіх страхових виплат та видів соціальної допомоги, передбачених законодавством і колективним договором;
2.4. Контролює:
– відповідність чинним нормативно-правовим актам з охорони праці технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, інструментів, інших засобів праці, застосування працівниками безпечних прийомів і методів виконання робіт;
– наявність і повноту інструкцій з охорони праці, своєчасність і якість проведення інструктажів з безпеки праці на робочих місцях, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, обов’язкове і правильне їх використання та своєчасне проведення хімічного чищення, прання, ремонту, дезінфекції, дезактивації тощо;
– виконання роботодавцем заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань, поліпшення умов та підвищення рівня безпеки праці;
– забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями, мийними та знешкоджувальними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, газованою солоною водою відповідно до встановленого порядку;
2.5. У межах своєї компетенції реалізує інші повноваження, передбачені Типовим положенням про представників профспілок з питань охорони праці, затвердженим постановою виборного органу (профкому) первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки виробництва та фінансів ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (протокол № 3 від 10.03.2009 р.).

3. Права громадського інспектора
3.1. Громадський (старший громадський) інспектор має право:
3.1.1. Безперешкодно і в будь-який час проводити перевірки з питань, що належать до його компетенції, брати участь у роботі відповідних комісій;
3.1.2. Вимагати від роботодавця (керівників підприємства, його структурних підрозділів) негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях тощо у разі загрози життю чи здоров’ю працівників;
3.1.3. Одержувати від роботодавця, посадових осіб і працівників необхідні документи й пояснення з питань охорони праці, вносити роботодавцю (відповідному керівникові) обов’язкові для розгляду подання з цих питань та одержувати від нього аргументовану відповідь;
3.1.4. Порушувати перед роботодавцем питання про притягнення до відповідальності посадових та інших осіб, які не додержуються вимог законодавства про охорону праці, а також про матеріальне й моральне заохочення працівників, які беруть активну участь і виявляють ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці.
3.2. Виборний профспілковий орган підприємства (структурного підрозділу) може відкликати подання чи висновок громадського (старшого громадського) інспектора, якщо він суперечить законам, іншим нормативно-правовим актам з охорони праці, не відповідає вимогам захисту, законних прав та інтересів працівників.
***
Особи, які створюють перешкоди в діяльності громадського (старшого громадського) інспектора, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.
За неналежне виконання своїх обов’язків згідно з цим Положенням громадський (старший громадський) інспектор може бути притягнутий до відповідальності згідно з Статутом профспілки, а також достроково усунутий від виконання цих громадських обов’язків за рішенням профспілкових зборів чи виборного профспілкового органу, які його обрали.

Голова профкому ВП НВФ
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Гапон С. Г.

Оставить комментарий

Статью разместил:

  Сергей Струков   Сергей Струков

Наши именинники

Высоцкий Руслан Владимирович

Высоцкий Руслан Владимирович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электрогазосварщика, предцехкома УКТРО ГОКа Высоцкого [...]
Романов Сергей Васильевич

Романов Сергей Васильевич

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста ЖД крана, предцехкома ЦРПС Романова Сергея Васил[...]
Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет заместителя председателя Всеукраинского профсоюза работник[...]
Иванова Алёна Александровна

Иванова Алёна Александровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста крана, заместителя председателя цехового комитет[...]
Яцун Сергей Викторович

Яцун Сергей Викторович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электромонтёра, предцехкома, КХП Яцун Сергея Викторовича[...]

Городские новости

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області розпочато та розслідувано кримінальне провадження відносно сл[...]
КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

Переможне золото привезла до Кривого Рогу 16-річна спортсменка з кіокушин-карате Ілона Аратовська. [...]
"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Пока Лакшми Миттал наслаждается в Лондоне благами цивилизации, на одном из его предприятий, в Криво[...]
Последствия рекордного штрафа АрселорМиттал Кривой Рог для прокурора – ГПУ наградило, анонимные «доброжелатели» рассылают жалобы!
Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

18 октября в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде состоялось заседание, на котором пр[...]
Мы в Facebook
Архивы
Метки
ArcelorMittal Акции протеста АрселорМиттал АрселорМиттал Кривой рог Верховна Рада Гонзало Уркихо Закон Коллективный договор Конфликт Маршрутки Кривой Рог Независимые профсоюзы Независимый профсоюз Кривой Рог Оздоровление Оппозиция Отпуск Охрана труда Пенсионная реформа на Украине Права Права Бригадира Права человека на АрселорМиттал Права членов бригады Профком Профсоюзы Реорганизация на ArcelorMittal Реструктуризация АрселорМиттал Кривой Рог Ринат Старков Санатории Снегоборьба Сокращение Суд Требования к Верховной Раде Требования профсоюзов Трудовое законодательство Увольнение с работы Уніан Цена на проезд в маршрутках Кривого Рога поднялась до 3 гривен Электроэнергия безработица пенсии пенсионная реформа пенсионная система реструктуризация на АрслорМиттал Кривой Рог сокращение рабочих цена проезда в Кривом Роге центры занятости
Steelwebstudios.com: 3d slots - the new generation of video slots.
Поиск

This movie requires Flash Player 9

Зараз на сайті

Пользователей онлайн:

Users: 2 Guests