Вітаємо на сайті


Затвердженно виборним органом (профкомом)
первинної профспілкової організації
Всеукраїнської профспілки працівників
науки виробництва та фінансів
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
(протокол № 3 від 10.03.2009 р.)

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з охорони праці виборного органу
первинної профспілкової організації

Це Положення визначає правові засади діяльності комісії з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки виробництва та фінансів ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і містить вимоги щодо організації роботи цієї комісії з урахуванням обов’язків, прав і повноважень профспілки у сфері охорони праці, визначених Законами України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про охорону праці”, іншими актами законодавства.

1. Загальні положення

1.1. Комісія з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки виробництва та фінансів ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі – Комісія) створюється цим органом на строк його повноважень на підприємстві будь-якої форми власності з кількістю працюючих 15 і більше осіб.
У структурних підрозділах підприємства, де в установленому порядку окремо обирається профспілковий орган, створюється Комісія з охорони праці цього органу з кількістю працюючих 15 і більше осіб.
Кількісний і персональний склад Комісії визначається і затверджується виборним профспілковим органом підприємства (структурного підрозділу) залежно від кількості працівників і специфіки виробництва.
1.2. Головними завданнями Комісії є здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцем вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, захист прав та інтересів членів профспілки у цій сфері.
1.3. Членами Комісії можуть бути досвідчені працівники і спеціалісти – члени профспілки, на яких за посадовими обов’язками не покладено відповідальності за створення здорових і безпечних умов праці на виробничих дільницях, в цехах, інших підрозділах або в цілому на підприємстві і які не належать до працівників служби охорони праці або інших служб, уповноважених роботодавцем на здійснення організаційно-розпорядчих і контрольних функцій у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
Кожний член Комісії одночасно є представником профспілки з питань охорони праці, який діє в межах повноважень згідно з статтею 41 Закону України “Про охорону праці”, статтями 21 і 38 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, іншими нормативно-правовими актами, Статутом профспілки.
1.4. Головою Комісії обирається член виборного профспілкового органу підприємства (структурного підрозділу), який не входить до складу адміністративного персоналу. Одночасно він є старшим громадським інспектором підприємства (структурного підрозділу).
1.5. Комісія у своїй роботі керується трудовим законодавством, Законами України “Про охорону праці”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, іншими нормативно-правовими актами, Статутом профспілки та цим Положенням.
1.6. Комісія працює під керівництвом відповідного виборного профспілкового органу за планом роботи, що затверджується цим органом.
1.7. Засідання Комісії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік.
1.8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.
1.9. Рішення Комісії оформляється протоколом довільної форми, має рекомендаційний характер і надається роботодавцю (керівникові підприємства), іншим заінтересованим особам для впровадження в життя. У разі незгоди роботодавця (керівника підприємства, структурного підрозділу) із запропонованими в рішенні заходами він надсилає голові Комісії аргументовану відповідь.
Із найбільш важливих і принципових питань Комісія вносить матеріали на розгляд виборного профспілкового органу підприємства (структурного підрозділу) для прийняття рішення по суті проблеми на рівні зазначеного органу.
1.10. Голова і члени Комісії взаємодіють з іншими представниками профспілки (профспілок) підприємства, громадськими інспекторами з охорони праці структурних підрозділів, відповідними службами та посадовими особами підприємства, а також з представниками органів державного управління і нагляду за охороною праці, виконавчими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, технічними інспекторами праці та іншими фахівцями вищестоящих профспілкових органів.
1.11. Комісія звітує про свою роботу за рік на засіданні відповідного виборного профспілкового органу або на зборах членів профспілки.
1.12. Роботодавець за свій рахунок організовує разом з виборним профспілковим органом підприємства навчання членів Комісії, придбання для них відповідних засобів і нормативних документів з охорони праці, а також забезпечує збереження їм середнього заробітку протягом періоду навчання і виконання громадських обов’язків, визначеного колективним договором.

2. Зміст роботи Комісії

2.1. Комісія сприяє виборному профспілковому органу підприємства (структурного підрозділу) у виконанні повноважень, передбачених для профспілок Законами України “Про охорону праці”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, іншими нормативно-правовими актами та Статутом профспілки.
З цією метою Комісія:
2.1.1. Перевіряє стан умов і безпеки праці, забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального й колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, газованою солоною водою, проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій, домагається від роботодавця усунення недоліків у роботі з цих питань;
2.1.2. Бере участь у формуванні розділу “Охорона праці” колективного договору в опрацюванні роботодавцем комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, проводить перевірки виконання затверджених заходів;
2.1.3. Аналізує причини виробничого травматизму та професійної захворюваності, якість складання актів за встановленими формами (Н-1, Н-5, П-4), готує пропозиції стосовно вимог до роботодавця щодо вжиття ефективних профілактичних заходів, а також з приводу безпідставного звинувачення потерпілих, необґрунтованої відмови скласти акт за формою Н-1 або внести до нього необхідні зміни;
2.1.4. Контролює усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань, визначених комісіями з їх розслідування, додержання роботодавцем установленого порядку реєстрації та подання звітності про зазначені випадки;
2.1.5. Перевіряє наявність для всіх професій і повноту інструкцій з охорони праці, своєчасну розробку й затвердження інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства, ведення журналів інструктажу працівників, журналів періодичного технічного огляду машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та іншої документації згідно з вимогами норм і правил;
2.1.6. Вивчає додержання вимог законодавства про охорону праці жінок, неповнолітніх, інвалідів та вносить пропозиції щодо усунення порушень з цих питань;
2.1.7. Здійснює громадський контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, вивчає додержання вимог законодавства щодо надання працівникам пільг і компенсацій за роботу з важкими та шкідливими умовами праці, готує пропозиції про встановлення для окремих осіб додаткових пільг відповідно до умов колективного договору;
2.1.8. Сприяє своєчасному й повному одержанню потерпілими або членами сімей загиблих на виробництві сум відшкодування шкоди, одноразової допомоги та всіх інших страхових виплат чи видів соціальної допомоги, передбачених законодавством, за необхідності готує на розгляд виборного профспілкового органу підприємства проект подання з цих питань до робочих органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
2.1.9. Сприяє виплаті вихідної допомоги (у розмірі не менше тримісячного заробітку), якщо працівник розриває трудовий договір через порушення роботодавцем вимог законодавства та умов колективного договору з питань охорони праці;
2.1.10. Організовує і контролює роботу громадських інспекторів з охорони праці;
2.1.11. Здійснює громадський контроль за створенням та ефективною роботою кабінету охорони праці, наявністю і станом куточків, стендів та інших засобів пропаганди охорони праці; спільно з роботодавцем організовує огляди-конкурси стану охорони праці на підприємстві;
2.1.12. За необхідності порушує перед виборним профспілковим органом підприємства питання про проведення незалежної експертизи умов праці в діючому виробництві, небезпечності певних машин, механізмів, устаткування, будівель і споруд, відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці проектної документації, нових або реконструйованих виробничих об’єктів.
2.2. Голова Комісії або за його дорученням будь-який інший член Комісії бере участь у роботі:
– комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві або профзахворювання;
– комісії з атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
– комісії з перевірки знань посадовими особами і працівниками нормативно-правових актів з охорони праці;
– комісії з прийняття в експлуатацію нового або реконструйованого об’єкту виробничого чи соціально-культурного призначення на відповідність його вимогам охорони праці;
– комісії з перевірки або комплексного обстеження стану охорони праці на підприємстві, що проводиться представниками органів державного нагляду за охороною праці, експертами Фонду соціального страхування від нещасних випадків, технічними інспекторами праці профспілок тощо.
2.3. Голова, члени Комісії реалізують інші повноваження, передбачені Типовим положенням про представників профспілок з питань охорони праці, затвердженим постановою виборного органу (профкому) первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки виробництва та фінансів ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (протокол № 3 від 10.03.2009 р.), та іншими актами.
2.4. Голова або будь-який член Комісії негайно повідомляє голову виборного профспілкового органу підприємства про кожний груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним або тяжким наслідком, що стався на виробництві, з метою термінового повідомлення про це вищестоящому профспілковому органу та забезпечення участі в спеціальному розслідуванні такого випадку представників профспілок згідно з установленим Порядком.

3. Основні права членів Комісії

Голова і члени Комісії мають право:
3.1. Безперешкодно і в будь-який час перевіряти стан умов і безпеки праці, санітарно-побутового обслуговування і забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, газованою солоною водою, мийними та знешкоджувальними засобами, а також хід виконання зобов’язань з охорони праці колективного договору, відповідних програм та заходів з цих питань;
3.2. Вносити роботодавцю подання з будь-якого питання охорони праці та одержувати від нього аргументовану відповідь;
3.3. Вимагати від роботодавця (керівників підприємства, його структурних підрозділів) негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах підприємства, у разі виникнення загрози життю або здоров’ю працівників;
3.4. Подавати свої висновки про обставини й причини нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також про відповідальність посадових осіб, дії або бездіяльність яких призвели до цих випадків;
3.5. Одержувати від роботодавця, посадових осіб і працівників необхідні пояснення, інформацію та документи з питань, що належать до компетенції Комісії.
Виборний профспілковий орган підприємства (структурного підрозділу) може відкликати рішення Комісії чи подання (висновок) голови або члена Комісії, якщо вони суперечать законам, іншим нормативно-правовим актам з охорони праці, не відповідають вимогам захисту законних прав та інтересів працівників.

* * *
Особи, які створюють перешкоди в діяльності голови або члена Комісії, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законодавством.
За неналежне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням, будь-який член Комісії може бути притягнутий до відповідальності згідно з Статутом профспілки, а також достроково усунутий від виконання цих громадських обов’язків у тому ж порядку, за яким його було обрано.

Голова профкому Всеукраїнської профспілки
працівників науки виробництва та фінансів
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Гапон С. Г.

Оставить комментарий

Статью разместил:

  Сергей Струков   Сергей Струков

Наши именинники

Высоцкий Руслан Владимирович

Высоцкий Руслан Владимирович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электрогазосварщика, предцехкома УКТРО ГОКа Высоцкого [...]
Романов Сергей Васильевич

Романов Сергей Васильевич

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста ЖД крана, предцехкома ЦРПС Романова Сергея Васил[...]
Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет заместителя председателя Всеукраинского профсоюза работник[...]
Иванова Алёна Александровна

Иванова Алёна Александровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста крана, заместителя председателя цехового комитет[...]
Яцун Сергей Викторович

Яцун Сергей Викторович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электромонтёра, предцехкома, КХП Яцун Сергея Викторовича[...]

Городские новости

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області розпочато та розслідувано кримінальне провадження відносно сл[...]
КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

Переможне золото привезла до Кривого Рогу 16-річна спортсменка з кіокушин-карате Ілона Аратовська. [...]
"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Пока Лакшми Миттал наслаждается в Лондоне благами цивилизации, на одном из его предприятий, в Криво[...]
Последствия рекордного штрафа АрселорМиттал Кривой Рог для прокурора – ГПУ наградило, анонимные «доброжелатели» рассылают жалобы!
Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

18 октября в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде состоялось заседание, на котором пр[...]
Мы в Facebook
Архивы
Метки
ArcelorMittal Акции протеста АрселорМиттал АрселорМиттал Кривой рог Верховна Рада Гонзало Уркихо Закон Коллективный договор Конфликт Маршрутки Кривой Рог Независимые профсоюзы Независимый профсоюз Кривой Рог Оздоровление Оппозиция Отпуск Охрана труда Пенсионная реформа на Украине Права Права Бригадира Права человека на АрселорМиттал Права членов бригады Профком Профсоюзы Реорганизация на ArcelorMittal Реструктуризация АрселорМиттал Кривой Рог Ринат Старков Санатории Снегоборьба Сокращение Суд Требования к Верховной Раде Требования профсоюзов Трудовое законодательство Увольнение с работы Уніан Цена на проезд в маршрутках Кривого Рога поднялась до 3 гривен Электроэнергия безработица пенсии пенсионная реформа пенсионная система реструктуризация на АрслорМиттал Кривой Рог сокращение рабочих цена проезда в Кривом Роге центры занятости
Поиск

This movie requires Flash Player 9

Зараз на сайті

Пользователей онлайн:

Users: 1 гость, 3 Bots