Вітаємо на сайті


ЗАТВЕРДЖЕНО
Центральним комітетом профспілки
25 січня 2000 року, постанова № 2/8
Зміни та доповнення внесені
Другим з’їздом профспілки
26 листопада 2004 року.

ПОЛОЖЕННЯ
про первинну профспілкову організацію
Всеукраїнської профспілки працівників науки,
виробництва та фінансів

1. Загальні положення

1.1. Первинна профспілкова організація є основною організацією профспілки працівників науки, виробництва та фінансів (далі – профспілка), створюється на засадах добровільності, за місцем трудової діяльності (навчання) або за територіальною ознакою (місцем проживання).
1.2. Первинна профспілкова організація створюється відповідно до статуту профспілки при наявності не менше 3 осіб, які виявили бажання об’єднатися у первинну профспілкову організацію, здійснює ті ж функції, виконує ті ж завдання, вирішує ті ж питання що і профспілка у цілому в межах своєї компетенції згідно Статуту профспілки та цього Положення.
1.3. Рішення про створення первинної профспілкової організації приймається зборами (конференцією) членів профспілки або осіб, які бажають утворити організацію. Одночасно приймається рішення про входження до профспілки працівників науки, виробництва та фінансів.
Про прийняте рішення повідомляється виборному органу відповідної територіальної організації профспілки, а там, де її немає – Центральному комітету профспілки.
1.4. Рішення про включення первинної профспілкової організації до складу профспілки приймається виборним органом відповідної територіальної організації профспілки, а там, де її немає – Центральним комітетом профспілки у місячний термін після надходження документів.
Одночасно з прийняттям рішення про входження первинної організації до складу профспілки приймається рішення про її включення до переліку організаційних ланок профспілки, а також до складу територіальної організації профспілки (за її наявності).
Первинній проспілковій організації виборним органом відповідної територіальної організації профспілки, а там де її немає – Центральним комітетом, видається свідоцтво про її належність до профспілки за встановленою Центральним комітетом формою.
1.5. Первинна профспілкова організація повідомляє про свою належність до профспілки науки, виробництва та фінансів відповідний територіальний орган юстиції, надсилаючи легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки, на підставі якого вона включається до реєстру об’єднань громадян. Повідомлення про належність до профспілки первинна профспілкова організація надсилає також роботодавцю.
1.6. Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавством України, Статутом профспілки, цим Положенням, рішеннями профспілкових органів.
1.7. Первинна профспілкова організація:
1.7.1. Незалежна у своїй діяльності від роботодавців, органів державної влади й місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна;
1.7.2. Будує відносини з роботодавцями, органами державної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів.
1.8. Первинна профспілкова організація самостійно організовує свою роботу, з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань профспілки, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.
У питаннях колективних інтересів працівників первинна профспілкова організація здійснює представництво та захист інтересів працівників підприємства, установи, організації незалежно від їх членства в профспілці.
У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів, реалізації членами профспілки конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ первинна профспілкова організація здійснює представництво й захист у порядку, передбаченому законодавством і статутом профспілки;
У взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також з іншими об’єднаннями громадян первинна профспілкова організація здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки на основі системи галузевих і регіональних угод, колективних договорів, а також відповідно до законодавства України.
1.9. У первинній профспілковій організації за рішенням профспілкового комітету можуть створюватися цехові (у структурних підрозділах підприємства, установи, організації) профспілкові організації, профспілкові групи тощо.
1.10. Зміни та доповнення до цього Положення переглядаються та затверджуються Центральним комітетом профспілки.

2. Органи первинної профспілкової організації
2.1. Вищим керівним органом первинної профспілкової організації з чисельністю до 150 членів профспілки є профспілкові збори, періодичність проведення яких встановлюється статутом профспілки, але не рідше одного разу на рік, на яких обирається виборний профспілковий орган – профспілковий комітет. При чисельності профспілкової організації до 15 членів профспілки обирається голова профспілкової організації (профорганізатор).
Вищим керівним органом первинної профспілкової організації з чисельністю більше 150 членів профспілки є конференція, яка скликається один раз на два – три роки.
Про дату, місце проведення зборів (конференції) та порядок денний члени профспілки сповіщаються не пізніш як за 10 днів до встановленого терміну, якщо інше не передбачено статутом профспілки.
2.2. Профспілкові збори (конференція) скликаються профспілковим комітетом (профорганізатором) за своєю ініціативою чи на вимогу більш як третини членів профспілки, які перебувають на обліку в первинній профспілковій організації, або за рішенням вищого за рівнем органу профспілки.
2.3. Норма представництва та порядок обрання делегатів на профспілкову конференцію визначаються профспілковим комітетом відповідно до норм статуту профспілки.
2.4. Профспілкові збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більш як половина членів профспілки, об’єднуваних первинною організацією.
Профспілкова конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше 2/3 делегатів при умові, що інше не передбачено статутом профспілки.
2.5. Рішення профспілкових зборів (конференції) приймаються більшістю голосів членів профспілки, делегатів конференції, присутніх на зборах (конференції), при наявності кворуму, а з окремих питань, визначених статутом профспілки, – не менше як 2/3 голосів членів профспілки, делегатів конференції.
Форму голосування (відкрите, таємне), порядок виборів, чисельний склад профспілкового комітету визначають збори (конференція). Вибори голови профспілкового комітету (профорганізатора), а також ревізійної комісії (ревізора) проводяться прямим голосуванням на зборах (конференції) з обов’язковою участю повноважного представника вищестоящого виборного профспілкового органу.
2.6. Звітно-виборні збори (конференція) проводяться з періодичністю, визначеною статутом профспілки.
У терміни, встановлені первинною профспілковою організацією або вищим керівним профспілковим органом, можуть проводитись звітні збори (конференції).
2.7.На профспілкових зборах (конференціях) для ведення поточної роботи обираються:
2.7.1. У профспілковій групі – профгрупорг, його заступник;
2.7.2. У цеховій профспілковій організації – цеховий комітет (профбюро);
2.7.3. У первинній профспілковій організації – профспілковий комітет і ревізійна комісія;
2.8.Терміни повноважень профгрупорга, профорганізатора, цехового комітету (профбюро), профспілкового комітету визначаються відповідно до норм статуту профспілки профспілковими зборами (конференцією).
2.9. Дострокові вибори профкому, голови профкому, його заступників, профорганізатора, профспілкового представника (довіреної особи) проводяться відповідно до підстав і порядку, визначених статутом профспілки.
2.10. Відповідно до статуту профспілки голова профкому обирається профспілковими зборами (конференцією).
2.11. Профспілкові збори (конференція):
2.11.1. Визначають пріоритетні напрями діяльності первинної профспілкової організації;
2.11.2. Приймають рішення про прийняття до профспілки нових членів та виключення з неї, якщо цих повноважень не передано цеховій профспілковій організації, профспілковій групі, профспілкового комітету;
2.11.3. Заслуховують і обговорюють звіти профспілкового комітету, профорганізатора і дають оцінку їхній роботі, звіти ревізійної комісії;
2.11.4.Обирають профспілковий комітет, голову профкому, профорганізатора, профспілкового представника;
2.11.5. Обирають ревізійну комісію (ревізора);
2.11.6. Обирають делегатів на конференцію (з’їзд) вищої за статусом організації профспілки згідно з нормами представництва та порядком, затвердженими відповідним профспілковим органом;
2.11.7. Обирають (делегують) представників до вищого профспілкового органу, якщо статутом профспілки передбачено формування його за принципом прямого делегування;
2.11.8. Розглядають і затверджують кошторис первинної профспілкової організації;
2.11.9. Заслуховують звіти роботодавця, профспілкового комітету про виконання колективного договору, дотримання законодавства;
2.11.10. Приймають рішення про входження до певної профспілки, про припинення діяльності, ліквідацію первинної профспілкової організації;
2.11.11. Розглядають інші питання діяльності первинної профспілкоої організації;
2.11.12. Можуть делегувати окремі свої повноваження профспілковому комітетові, цеховим профспілковим організаціям, профгрупам.
2.12. У період між профспілковими зборами (конференціями) первинна профспілкова організація здійснює свої повноваження через обраний нею орган – профспілковий комітет (профком), а в організаціях, де не створюються виборні органи, – профорганізатора.
2.13. Засідання профкому, якщо інше не передбачено статутом профспілки, проводяться в міру необхідності, але не рідше як один раз на місяць. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів профкому.
2.14.Рішення профкому вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів профкому, присутніх на засіданні, при наявності кворуму.
2.15. Керівник підприємства, установи, організації (роботодавець) не може обиратись до складу профкому первинної профспілкової організації.
2.16. Для здійснення представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки профком:
2.16.1. Здійснює представництво й захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників у відносинах з роботодавцями, органами влади, місцевого самоврядування, в суді;
2.16.2. Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір і контролює його виконання.
З цією метою:
-збирає та узагальнює пропозиції членів профспілки, бере участь у підготовці проекту колективного договору або самостійно готує його, організовує обговорення проекту в усіх підрозділах підприємства, установи, організації;
-разом з роботодавцем на рівноправній основі створює комісію для ведення колективних переговорів, при необхідності – узгоджувальну комісію для врегулювання розбіжностей у ході переговорів, надає експертну, консультативну та іншу допомогу своїм представникам на переговорах;
– при наявності на підприємстві, в установі, організації інших профспілок бере участь у створенні спільного представницького органу профспілок пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об’єднують, для ведення переговорів і розробки проекту колективного договору;
– спільно з роботодавцем організовує проведення зборів (конференції) працівників підприємства, установи, організації для схвалення проекту колективного договору, за дорученням зборів (конференції) укладає колективний договір і здійснює контроль за його виконанням;
-звітує про виконання колективного договору на зборах (конференції) працівників підприємства, установи, організації;
– при порушенні роботодавцем умов колективного договору надсилає йому подання про усунення порушень. У разі відмови в усуненні цих порушень або недосягнення згоди у зазначений термін оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду;
2.16.3. Разом з роботодавцем вирішує питання про запровадження, перегляд чи зміну норм праці;
2.16.4. Приймає рішення про вимогу до власника розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі в переговорах щодо укладання або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором;
2.16.5. Дає згоду або не погоджується на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках і порядку, передбачених законодавством;
2.16.6. Бере участь у розробці заходів щодо попередження безробіття серед працівників підприємства, установи, організації, стимулювання створення нових робочих місць, професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників; здійснює контроль за своєчасним наданням роботодавцем інформації про ліквідацію, реорганізацію підприємства, зміну форми власності або часткове призупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці; проводить консультації з роботодавцем щодо вжиття заходів для запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшенню несприятливих наслідків будь-якого звільнення; вносить пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників;
2.16.7. Спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, зокрема, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумкового обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у святкові та вихідні дні;
2.16.8. Спільно з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні й затвердженні переліку та порядку надання працівникам соціальних пільг;
2.16.9. Використовує передбачене ст. 28 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” право на одержання інформації від роботодавця щодо результатів господарської діяльності підприємства та з інших питань соціально-економічного розвитку;
2.16.10.Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;
2.16.11. Бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, установи, організації: форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
2.16.12. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі, організації безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці, вимагає усунення виявалених недоліків.
З цією метою:
– створює комісію профкому з питань охорони праці, яка здійснює перевірку стану умов і безпеки праці на виробництві, санітарно-побутового обслуговування, забезпечення працюючих засобами колективного й індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням тощо;
– вимагає усунення порушень нормативних актів про охорону праці;
– разом з роботодавцем бере участь у розробці й реалізації комплексних заходів для поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, проводить перевірки їх виконання, правильного використання коштів фонду охорони праці;
– бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, у роботі комісії підприємства, установи, організації з питань охорони праці;
2.16.13. Здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників, призначенням допомоги за рахунок коштів соціального страхування; на умовах, передбачених колективним договором, угодою, направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
2.16.14. Разом з роботодавцем розподіляє в установленому порядку житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, в гуртожитках, а також житлову площу, яка надається власникові в розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;
2.16.15. Здійснює контроль за підготовкою й поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам; контролює надання пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, права користуватися нарівні з працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами й пільгами згідно з статутом підприємства, установи, організації та колективним договором;
2.16.16. Представляє інтереси працівників за їхнім дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє їх вирішенню; організовує надання членам профспілки безкоштовної правової допомоги, запрошує при необхідності за рахунок коштів профорганізації кваліфікованих юристів;
2.16.17. Надає членам профспілки матеріальну допомогу з коштів профорганізації.
2.17. У питаннях внутріспілкової та організаційної роботи профком:
2.17.1. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень зборів (конференції) первинної профспілкової організації, вищих органів профспілки;
2.17.2. Обирає зі свого складу заступника (заступників) голови профкому, скарбника;
2.17.3. Звітує про свою діяльність перед профспілковими зборами (конференцією);
2.17.4. Приймає рішення про час і місце проведення зборів (конференції), їх порядок денний, готує документи, які вносяться на розгляд зборів (конференції);
2.17.5. Організовує облік членів профспілки, слідкує за дотриманням статутних норм при прийнятті до профспілки та припиненні членства в ній, визначає порядок виборів делегатів на конференцію;
2.17.6. Організовує збір і реалізацію критичних зауважень та пропозицій членів профспілки, систематично інформує їх про свою роботу; висловлює точку зору первинної профспілкової організації на актуальні проблеми в засобах інформації підприємства, установи, організації та в інших формах пропаганди; проводить роз’яснювальну роботу серед членів профспілки щодо прав і ролі профспілки в захисті трудових і соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників;
2.17.7. Визначає структуру первинної профспілкової організації; приймає рішення про створення (ліквідацію) профгруп, цехових профспілкових організацій відповідно до господарської структури підприємства, установи, організації;
2.17.8.За наявності письмових заяв членів профспілки про утримання профспілкових внесків з їхньої заробітної плати укладає з роботодавцем договір щодо перерахування на рахунок первинної профспілкової організації профспілкових внесків із заробітної плати ( у разі відсутності цієї норми в колективному договорі); може приймати рішення про ведення централізованого бухгалтерського обліку та обслуговування вищим за статусом виборним профспілковим органом. Прийом або передача на обслуговування первинної профспілкової організації здійснюється рішенням вищого за статусом виборного профспілкового органу за клопотанням первинної профорганізації.
2.17.9. Організовує виконання бюджету (кошторису) первинної профспілкової організації, щорічно звітує на профспілкових зборах (конференції) про використання коштів;
2.17.10. При наявності фінансових можливостей затверджує чисельність штатних працівників профкому і визначає розмір оплати їхньої праці згідно з встановленою в профспілці системою оплати праці; за поданням голови профкому здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних працівників,затверджує їх функціональні обов’язки, організовує роботу штатних працівників і профактиву;
2.17.11. Для вирішення оперативних питань (у численній профспілковій організації) може обирати президію, визначати її кількісний і персональний склад, повноваження, порядок роботи або вносити це питання на розгляд зборів (конференції);
2.17.12. Для здійснення своїх повноважень у разі необхідності утворює постійні комісії за напрямами роботи, визначає їх перелік, кількісний та персональний склад, повноваження й порядок роботи; якщо ж чисельність первинної профспілкової організації не дає змоги створити постійні комісії, то відповідальність за конкретні ділянки роботи покладає на своїх членів;
2.17.13. Для організації проведення окремих заходів може утворювати тимчасові комісії та робочі групи;
2.17.14. Координує та контролює роботу цехових профспілкових організацій і профгруп, спрямовує і контролює діяльність постійних та тимчасових комісій і робочих груп;
2.17.15. Взаємодіє з діючими на підприємстві, в установі, організації виборними органами інших профспілок на основі ділового співробітництва, взаєморозуміння, інформує з цих питань членів профспілки та трудовий колектив;
2.17.16.Контролює роботу представників первинної профспілкової організації у вищих виборних органах профспілки, регіонального профоб’єднання. Вносить пропозиції щодо поліпшення їхньої діяльності;
2.17.17. Забезпечує своєчасне й повне перерахування передбачених відповідними рішеннями коштів до вищих за статусом організацій профспілки;
2.17.18. Бере участь у проведенні колективних профспілкових акцій, проводить відповідну організаторську й роз’яснювальну роботу в первинній профспілковй організації;
2.17.19. Організовує вивчення й поширення досвіду роботи інших профорганізацій, в т.ч. зарубіжних країн, запроваджує кращі форми роботи в практику первинної профспілкової організації;
2.17.20. Відповідно до статуту профспілки та повноважень, наданих зборами (конференцією), володіє, користується й розпоряджається майном та коштами, які належать на правах власності первинній профспілковій організації;
2.17.21. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності первинної профспілкової організації, якщо вони не є виключною компетенцією профспілкових зборів (конференції);
2.17.22. Має право своїм рішенням делегувати президії, голові профкому, профкому (цехкому) структурного підрозділу підприємтсва, установи, організації частину своїх повноважень, необхідних для регулювання трудових та соціально-економічних відносин.
2.18. Голова профкому (профорганізатор):
2.18.1. Організовує роботу первинної профспілкової організації в період між зборами (конференціями). Без довіреності представляє інтереси первинної профспілкової організації та її членів в усіх державних органах, судах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях. Укладає угоди, видає довіреності, відкриває в установах банків поточні та інши рахунки відповідно до Статуту профспілки та цього Положення.
2.18.2. Скликає та головує на засіданнях профспілкового комітету, президії (якщо її утворено), організовує підготовку необхідних матеріалів до них, підписує прийняті рішення і протоколи засідань;
2.18.3. Вносить пропозиції профкому про розподіл обов’язків між заступниками голови профкому; укладає трудові договори з працівниками виконавчого апарату профкому, видає обов’язкові для виконання розпорядження, затверджує положення і інструкції та інші документи щодо діяльності виконавчого апарату профкому, заохочує працівників виконавчого апарату профкому, накладає на них дисциплінарні стягнення.
2.18.4. Проводить особистий прийом членів профспілки, організовує розгляд заяв, пропозицій і зауважень, дає доручення членам профспілки з питань діяльності первинної профспілкової організації;
2.18.5. Організовує навчання профспілкового активу, його інформування та інструктування;
2.18.6.За дорученням зборів (конференцій) трудового колективу підписує колективний договір, організовує контроль за його виконанням;
2.18.7. Є розпорядником майна та коштів первинної профспілкової організації в межах асигнувань, передбачених її кошторисом; щорічно звітує на засіданні профкому про витрачання коштів за затвердженим кошторисом; несе персональну відповідальність за виконання статутних вимог, за організаційну та фінансово-господарську діяльність, за належне використання майна та коштів первинної профспілкової організації. Несе персональну відповідальність за повне і своєчасне збирання членських внесків та дотримання порядку їх обов’язкових відрахувань і розподілення.
2.18.8. Забезпечує виконання рішень вищих за рівнем органів профспілки;
2.18.9. Подає до вищого за статусом виборного профспілкового органу профспілки звіти за встановленими формами та строками;
2.18.10. Організовує ведення діловодства первинної профспілкової організації, забезпечує формування і збереження архіву;
2.18.11. Виконує інші функції, неохідні для забезпечення діяльності первинної профспілкової організації, якщо вони не є виключною компетенцією зборів (конференції) або профкому.
2.18.12.Повноваження голови профкому (профорганізатора) припиняються у випадку:
– подання заяви про складення із себе відповідних повноважень;
– відкликання чи обрання нового голови зборами (конференцією);
– припинення трудових відносин на відповідному підприємстві, в установі чи організації;
– втрата членства профспілки;
– з інших причин, що роблять неможливим виконання ним обов’язків голови профкому (профорганізатора).
2.19. Профорганізатор здійснює повноваження, передбачені цим Положенням для профкому та голови профкому, за винятком п.2.16.12. (ІІ абзац); 2.17.2.; 2.17.7; 2.17.10; 2.17.11; 2.17.12; 2.17.14; 2.17.22; 2.18.2; 2.18.3.
2.20. Цехові комітети (профбюро) і їх голови організовують профспілкову роботу в структурних підрозділах підприємства, установи, організації, забезпечують виконання рішень профспілкових зборів (конференції), виборних органів профспілки.
2.21. Профгрупорг здійснює індівідуальну роботу серед членів профспілки, залучає їх до активної участі в роботі профорганізації, піклується про оплату їхньої праці, поліпшення умов праці, побуту та відпочинку.
2.22. Повноваження цехового комітету (профбюро) та профгрупорга визначаються профспілковим комітетом відповідно до норм статуту профспілки.

3. Кошти і майно первинної профспілкової організації
3.1. Первинна профспілкова організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, розпоряджатись ним, створювати підприємства та організації.
3.2. Джерелами формування майна первинної профспілковї організації є вступні та членські внески членів профспілки, відрахування підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, пожертвування громадян, юридичних осіб, безповоротна фінансова допомога, благодійні внески організацій та приватних осіб, рухоме та нерухоме майно, придбані самостійно або отриманих безкоштовно від інших юридичних або фізичних осіб, надходження від проведення статутної діяльності, пасивні доходи, інші надходження, не заборонені законодавством.
3.3. Майно первинної профспілкової організації є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки.
3.4. Розмір вступних внесків і щомісячних членських внесків встановлюється статутом профспілки. Членські профспілкові внески сплачуються готівкою або за безготівковим розрахунком із заробітної плати згідно з заявою члена профспілки. Порядок перерахувань внесків встановлюється відповідним договором профкому з роботодавцем.
3.5. Первинна профспілкова організація відраховує частину внесків на статутну діяльність вищих за рівнем органів відповідно до норм статуту профспілки або рішень Центрального комітету профспілки.
3.6. Кошти первинної профспілкової організації, які залишаються в неї після відрахувань вищим за рівнем органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим профспілковими зборами (конференцією).
3.7. Від імені членів профспілки розпоряджання коштами, іншим майном здійснюють органи первинної профспілкової організації – профспілкові збори (конференці), профком, голова профкому, профорганізатор згідно їх повноважень визначених цим Положенням.
3.8. Кошти первинної профспілкової організації використовуються згідно затвердженого кошторису на досягнення статутної мети і завдань, соціальні програми профспілки, надання матеріальної допомоги членам профспілки на оздоровлення, при народженні дитини, з нагоди свят (професійних, державних, ювілеєв тощо), на допомогу працівникам при виході на пенсію, безповоротної фінансової допомоги іншим профспілковим організаціям, оплату праці профспілкових працівників, преміювання профактиву, допомога ветеранам війни та праці, участь у спільних з іншими профспілками проектах та акціях, спрямованих на розвиток профспілквого руху в Україні, проведення культурних, освітних та спортивних заходів, на сприяння туризму, підтримку молодіжного, студентського руху, на навчання профспілкового активу, навчання членів профспілки та членів їх сімей, новорічні подарунки та квитки на видовищні заходи, на створення матеріально-технічної бази профспілкової організації для забезпечення соціальних, оздоровчих та побутових потреб членів профспілки, відшкодування вартості ліків та послуг лікування, медичних оглядів членів профспілки закладам охорони здоров’я, на організацію харчування працівників підприємства – членів профспілки, фінансування створених профспілкою в установленому порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, надання позичок із профспілкових фондів, інші статутні цілі.
3.9. Фінансовий контроль за коштами первинної профспілкової організації органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за надходженням та витрачанням коштів первинної профспілкової організації здійснюють ревізійна комісія (ревізор) первинної профспілкової організації, а за рішенням Центрального комітету профспілки – ревізійна комісія профспілки або ревізійна комісія відповідної територіальної організації профспілки.

4. Ревізійна комісія первинної профспілкової організації
4.1. Ревізійна комісія первинної профспілкової організації є самостійним профспілковим органом, яка обирається одночасно з обранням профспілкового комітету первинної профспілкової організації на зборах (конференції). Кількісний склад ревізійної комісії визначається зборами (конференцією). Голова ревізійної комісії обирається зі складу членів комісії.
4.2. Основними напрямами діяльності ревізійної комісії є:
4.2.1.Контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації; ревізійна комісія щорічно проводить ревізію і перевірку профспілкового комітету щодо правильності витрат фінансових коштів, використання майна профспілкової організації, а також перед звітно-виборними зборами (конференцією).
4.2.2.Контроль за виконанням рішень зборів (конференцій), станом профспілкового діловодства, оперативністю розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.
4.3.Порядок і зміст роботи ревізійної комісії первинної профспілкової організації визначаються Положенням, яке затверджується зборами (конференцією).
4.4. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях профкому з правом дорадчого голосу. Членами ревізійної комісії не можуть бути обрані члени і штатні працівники профкому та члени керівних органів підприємства, установи, організації.
4.5. Ревізійна комісія первинної профспілкової організації підзвітна у своїй роботі загальним зборам (конференції), які їх обрали та вищому за рівнем виборному профспілковому органу.
4.6. Ревізійна комісія робить також свої висновки при затвердженні кошторису, при необхідності проводить позапланові ревізії і перевірки. Ревізійна коміся повідомляє про результати ревізії і перевірок на засіденнях профспілкового комітету, інформує членів профспілки. Профком зобов’язаний своєчасно розглядати результати ревізій і перевірок та вживати відповідних заходів по усуненню недоліків.
4.7. Ревізійна комісія за результатами ревізії та перевірки діяльності первинної профспілкової організації інформує вищий за статусом профспілковий орган, який приймає відповідне рішення.

5. Право первинної профспілкової організації як юридичної особи
5.1. Первинна профспілкова організація є юридичною особою, має печатку та штампи за встановленим виборним органом відповідної територіальної організації профспілки, а там де її немає – Центральним комітетом профспілки, зразком, бланки, поточні рахунки в банках, які відкриваються (закриваються) за письмовим дозволом виборного органу відповідної територіальної організації профспілки, а там де її немає – Центрального комітету профспілки, користується єдиною символікою профспілки, здійснює свої функції на підставі Положення про первинну профспілкову організацію та статуту профспілки.
5.2. Право юридичної особи первинна профспілкова організація набирає з моменту прийняття установчими зборами (конференцією) рішення про створення первинної профспілкової організації та належність її до профспілки працівників науки, виробництва та фінансів і реалізує його через профспілковий комітет, профорганізатора, профспілкового представника (довірену особу), що діють відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Положення про первинну профспілкову організацію та Статуту профспілки.
5.3.Повноваження (зразки підписів та відбиток печитки) голови профкому, профорганізатора та інших посадових осіб первинної профспілкової організації, що мають право підпису на банківських документах по управлінню коштами на поточних рахунках первинної профспілкової організації підтверджуються (завіряються) підписами голови ( заступника) та печаткою вищої за статусом організації профспілки.
5.4. Первинна профспілкова організація не відповідає по зобов’язанням членів профспілки та інших організацій профспілки, як і члени профспілки та інші організації профспілки не відповідають по зобов’язанням первинної профспілкової організації.

6. Припинення діяльності первинної профспілкової організації
6.1. Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації. Зміна відомчого підпорядкування, форм власності або видів господарювання на підприємстві, установі, організації не є підставою для припинення діяльності первинної профспілкової організації і зміни її профспілкової належності.
6.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію первинної профспілкової організації приймається профспілковими зборами (конференцією) або за вимогою Центрального комітету профспілки відповідно до статуту профспілки. Рішення зборів (конференції) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 2/3 членів профспілки, які перебувають на обліку в цій організації, або більш як 2/3 делегатів конференції.
6.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію первинної профспілкової організації її кошти та майно передаються до Центрального комітету профспілки, який приймає рішення про їх подальше використання.
6.4. У разі ліквідації первинної профспілкової організації відповідний орган, який прийняв таке рішення, створює відповідну ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс.
6.5. За порушення Статутних вимог виборний профспілковий орган первинної профспілкової організації чи її голова (заступники) можуть бути достроково переобрані в оновленому складі за рішенням відповідної конференції чи зборів у встановленому порядку або за вимогою Центрального комітету профспілки.
6.6. Первинна профспілкова організація профспілки вважається ліквідованою з дня виключення її з реєстру об’єднань громадян відповідним органом Міністерства юстиції України.

Оставить комментарий

Статью разместил:

  Сергей Струков   Сергей Струков

Наши именинники

Высоцкий Руслан Владимирович

Высоцкий Руслан Владимирович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электрогазосварщика, предцехкома УКТРО ГОКа Высоцкого [...]
Романов Сергей Васильевич

Романов Сергей Васильевич

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста ЖД крана, предцехкома ЦРПС Романова Сергея Васил[...]
Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет заместителя председателя Всеукраинского профсоюза работник[...]
Иванова Алёна Александровна

Иванова Алёна Александровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста крана, заместителя председателя цехового комитет[...]
Яцун Сергей Викторович

Яцун Сергей Викторович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электромонтёра, предцехкома, КХП Яцун Сергея Викторовича[...]

Городские новости

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області розпочато та розслідувано кримінальне провадження відносно сл[...]
КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

Переможне золото привезла до Кривого Рогу 16-річна спортсменка з кіокушин-карате Ілона Аратовська. [...]
"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Пока Лакшми Миттал наслаждается в Лондоне благами цивилизации, на одном из его предприятий, в Криво[...]
Последствия рекордного штрафа АрселорМиттал Кривой Рог для прокурора – ГПУ наградило, анонимные «доброжелатели» рассылают жалобы!
Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

18 октября в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде состоялось заседание, на котором пр[...]
Мы в Facebook
Архивы
Метки
ArcelorMittal Акции протеста АрселорМиттал АрселорМиттал Кривой рог Верховна Рада Гонзало Уркихо Закон Коллективный договор Конфликт Маршрутки Кривой Рог Независимые профсоюзы Независимый профсоюз Кривой Рог Оздоровление Оппозиция Отпуск Охрана труда Пенсионная реформа на Украине Права Права Бригадира Права человека на АрселорМиттал Права членов бригады Профком Профсоюзы Реорганизация на ArcelorMittal Реструктуризация АрселорМиттал Кривой Рог Ринат Старков Санатории Снегоборьба Сокращение Суд Требования к Верховной Раде Требования профсоюзов Трудовое законодательство Увольнение с работы Уніан Цена на проезд в маршрутках Кривого Рога поднялась до 3 гривен Электроэнергия безработица пенсии пенсионная реформа пенсионная система реструктуризация на АрслорМиттал Кривой Рог сокращение рабочих цена проезда в Кривом Роге центры занятости
Поиск

This movie requires Flash Player 9

Зараз на сайті

Пользователей онлайн:

Users: 2 Guests, 1 робот