Вітаємо на сайті


Затвердженно виборним органом (профкомом)
первинної профспілкової організації
Всеукраїнської профспілки працівників
науки виробництва та фінансів
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
(протокол № 3 від 10.03.2009 р.)

ПОЛОЖЕННЯ
про представників профспілки з питань
охорони праці

Це Положення визначає правові основи діяльності представників Первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників Науки виробництва та фінансів ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з питань охорони праці (далі — представники профспілки) і містить вимоги щодо організації їхньої роботи залежно від рівня профспілкової організації (профоргану), який вони представляють, та з урахуванням обов’язків, прав і повноважень профспілок у сфері охорони праці, визначених чинним законодавством.

Загальні положення

1.1. Відповідно до законів України “Про охорону праці”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” профспілки в особі своїх виборних органів і представників здійснюють громадський контроль за додержанням роботодавцями вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створенням безпечних і здорових умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими за особами індивідуального й колективного захисту, представляють інтереси членів профспілок з усіх питань охорони праці в органах державної виконавчої влади й місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, об’єднаннями роботодавців та громадян.
1.2. Головним завданням представників профспілки є захист прав та інтересів членів своєї профспілки у цій сфері трудових відносин, надання їм практичної допомоги у вирішенні відповідних питань.
1.3. Представником профспілки є:
– член виборного профспілкового органу підприємства, чи структурного підрозділу підприємства або профспілковий представник;
– член комісії з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації, який діє згідно з Положенням про цю комісію, затвердженим постановою виборного органу первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників Науки виробництва та фінансів ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (протокол № 3 від 10.03.2009 р.);
– громадський (старший громадський) інспектор з охорони, праці (який діє згідно з Положенням про громадського інспектора з охорони праці, затвердженим постановою виборного органу первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників Науки виробництва та фінансів ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (протокол № 3 від 10.03.2009 р.);
– інший член первинної профспілкової організації підприємства, обізнаний у питаннях охорони праці”;
1.4. Повноваження представника профспілки визначаються рішенням виборного профспілкового органу первинної профспілкової організації. У випадках виконання разових доручень зазначені повноваження, як виняток, можуть надаватися також згідно з рішенням голови профкому підприємства.
Представник профспілки під час виконання своїх обов’язків поза межами підприємства, де він працює, підтверджує свої повноваження:
– посвідченням встановленого зразка;
– завіреною копією рішення відповідного виборного профспілкового органу;
– довідкою за підписом голови відповідного виборного профспілкового органу, скріпленою печаткою цього органу.
1.5. Працівники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які згідно з посадовими обов’язками відповідають за організацію роботи щодо створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, не можуть бути представниками профспілки з питань охорони праці на підпорядкованих підприємствах, дільницях, у цехах, службах тощо.
1.6. Повноваження представників профспілки поширюються на всі підприємства, установи, організації або виробничі об’єкти фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання (далі — підприємства), де працюють члени відповідної профспілки, або які належать до сфери дії відповідного регіонального профоб’єднання.
1.7. Повноваження представника профспілки зберігаються, як правило, на строк повноважень виборного профспілкового органу (профкому підприємства), якщо більш короткий строк не було визначено під час призначення певної особи цим представником.
1.8. Представники профспілки у своїй роботі керуються Кодексом законів про працю України, законами України “Про охорону праці”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, статутом Всеукраїнської профспілки працівників науки виробництва та фінансів, положеннями, що регламентують діяльність профспілкових об’єднань, технічної інспекції праці профспілки, комісій і громадських інспекторів з охорони праці, рішеннями державних і профспілкових органів та цим Положенням.
1.9. На підприємстві безпосереднє керівництво й контроль за роботою представників профспілок здійснює виборний орган первинної профспілкової організації.
1.10. Профспілковий орган, профком підприємства, який призначив представника профспілки, може відкликати його подання чи висновки, якщо вони суперечать нормативно-правовим актам з охорони праці або не відповідають вимогам захисту прав та інтересів працівників.
1.11. Представники профспілок взаємодіють з первинними профспілковими організаціями, відповідними комісіями, службами та посадовими особами підприємств, державними органами управління й нагляду за охороною праці та відповідними виконавчими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

2. Обов’язки представників профспілки

Представники профспілки зобов’язані:
2.1. Забезпечувати практичну реалізацію повноважень, наданих профспілкам законами України “Про охорону праці”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці.
2.2. Здійснювати представництво й захист інтересів членів профспілок у сфері охорони праці та довкілля в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, об’єднаннями роботодавців та громадян.
2.3. Перевіряти стан умов і безпеки праці, охорони довкілля на підприємствах, виконання відповідних програм, зобов’язань колективних договорів і угод, забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального й колективного захисту, змиваючими та знешкоджуючими засобами, газованою солоною водою, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком тощо і домагатися від роботодавців усунення наявних недоліків.
2.4. Брати участь:
– в опрацюванні проектів загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, відповідних угод з цих питань, формуванні розділу “Охорона праці” колективних договорів та визначенні роботодавцями комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів або підвищення існуючого рівня охорони праці;
– у розробленні нових і перегляді чинних нормативно-правових актів з охорони праці, а також положень, інструкцій та інших актів з цих питань, що діють у межах підприємства;
– у підтвердженні згідно з законодавством факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров’я працівника або людей, які його оточують, або виробничого середовища чи довкілля, та обґрунтованості відмови працівника від роботи з цих причин;
– визначенні підстав та розмірів зменшення одноразової допомоги працівникам, які потерпіли на виробництві, якщо за результатами розслідування нещасного випадку однією з головних його причин було встановлено порушення потерпілим вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
2.5. Аналізувати стан охорони праці і причини виробничого травматизму й професійної захворюваності, домагатися від роботодавця вжиття ефективних заходів щодо поліпшення умов і підвищення рівня безпеки праці, здійснювати контроль за додержанням установленого порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.
2.6. Брати участь у роботі комісій:
– з розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань;
– з перевірки знань посадовими особами і працівниками нормативно-правових актів з охорони праці;
– з прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого й соціально-культурного призначення на відповідність їх вимогам охорони праці;
– з перевірки або комплексного обстеження стану охорони праці на підприємстві (підприємствах), що проводяться органами державного нагляду за охороною праці.
2.7. Сприяти потерпілим, членам сімей загиблих на виробництві або особам, які, представляють їхні інтереси, у вирішенні питань щодо участі їх у розсліду ванні, ознайомленні з матеріалами за його наслідками, своєчасного одержання актів установленої форми, розгляду роботодавцем заяв у разі незгоди зі змістом цього акта, своєчасного і повного одержання страхових виплат та всіх видів соціальної допомоги, що мають надаватися Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з законодавством.

3. Права представників профспілки

Представники профспілки мають право:
3.1. Безперешкодно і в будь-який час відвідувати підконтрольні структурні підрозділи підприємства з метою проведення перевірки або участі в роботі комісій з питань, що належать до компетенції представників профспілок з охорони праці.
3.2. Одержувати від роботодавців, посадових осіб і працівників необхідні документи й пояснення з питань охорони праці.
3.3. Вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.
3.4. Подавати свої висновки про обставини й причини нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також про відповідальних за це посадових осіб.
3.5. Вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому в разі загрози життю або здоров’ю працівників.
3.6. Організовувати проведення або домагатися незалежної експертизи умов і безпеки праці, а також об’єктів виробничого й соціально-культурного призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;
3.7. Брати участь:
– у визначенні та здійсненні державної політики в галузі охорони праці, трудових відносин і соціального захисту працівників, внесенні пропозицій з цих питань відповідним органам; — у розгляді спорів і конфліктів з питань охорони праці в комісіях з трудових спорів, у прокуратурі, суді тощо;
– у розгляді органами виконавчої влади й місцевого самоврядування, роботодавцями, об’єднаннями роботодавців та громадян своїх пропозицій згідно з компетенцією представників профспілок з питань охорони праці;
3.8. Безоплатно одержувати від органів статистики дані з питань охорони праці, виробничого й невиробничого травматизму та професійної захворюваності в межах своїх повноважень.

Голова профкому Всеукраїнської профспілки
працівників науки виробництва та фінансів
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Гапон С. Г.

Оставить комментарий

Статью разместил:

  Сергей Струков   Сергей Струков

Наши именинники

Высоцкий Руслан Владимирович

Высоцкий Руслан Владимирович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электрогазосварщика, предцехкома УКТРО ГОКа Высоцкого [...]
Романов Сергей Васильевич

Романов Сергей Васильевич

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста ЖД крана, предцехкома ЦРПС Романова Сергея Васил[...]
Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет заместителя председателя Всеукраинского профсоюза работник[...]
Иванова Алёна Александровна

Иванова Алёна Александровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста крана, заместителя председателя цехового комитет[...]
Яцун Сергей Викторович

Яцун Сергей Викторович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электромонтёра, предцехкома, КХП Яцун Сергея Викторовича[...]

Городские новости

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області розпочато та розслідувано кримінальне провадження відносно сл[...]
КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

Переможне золото привезла до Кривого Рогу 16-річна спортсменка з кіокушин-карате Ілона Аратовська. [...]
"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Пока Лакшми Миттал наслаждается в Лондоне благами цивилизации, на одном из его предприятий, в Криво[...]
Последствия рекордного штрафа АрселорМиттал Кривой Рог для прокурора – ГПУ наградило, анонимные «доброжелатели» рассылают жалобы!
Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

18 октября в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде состоялось заседание, на котором пр[...]
Мы в Facebook
Архивы
Метки
ArcelorMittal Акции протеста АрселорМиттал АрселорМиттал Кривой рог Верховна Рада Гонзало Уркихо Закон Коллективный договор Конфликт Маршрутки Кривой Рог Независимые профсоюзы Независимый профсоюз Кривой Рог Оздоровление Оппозиция Отпуск Охрана труда Пенсионная реформа на Украине Права Права Бригадира Права человека на АрселорМиттал Права членов бригады Профком Профсоюзы Реорганизация на ArcelorMittal Реструктуризация АрселорМиттал Кривой Рог Ринат Старков Санатории Снегоборьба Сокращение Суд Требования к Верховной Раде Требования профсоюзов Трудовое законодательство Увольнение с работы Уніан Цена на проезд в маршрутках Кривого Рога поднялась до 3 гривен Электроэнергия безработица пенсии пенсионная реформа пенсионная система реструктуризация на АрслорМиттал Кривой Рог сокращение рабочих цена проезда в Кривом Роге центры занятости
https://casinoreviewsdeep.com/ are recorded in our poker hyperlink resource department.
Поиск

This movie requires Flash Player 9

Зараз на сайті

Пользователей онлайн:

Users: 4 Guests