Вітаємо на сайті


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Всеукраїнська профспілка працівників науки, виробництва та фінансів є добровільною неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), має статус всеукраїнської профспілки.

1.2.Повна назва профспілки – Всеукраїнська профспілка працівників науки, виробництва та фінансів.

Скорочена назва – Профспілка НВФ.

1.3.Місцезнаходження (юридична адреса) Центрального виборного органу Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів – Центрального комітету:

03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 13, оф.405.

1.4.Цей Статут визначає правові основи діяльності Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів, мету, завдання, організаційні принципи і гарантії її діяльності, порядок створення і правове положення організацій профспілки та їх керівних і виборних органів.

1.5.З метою виконання своїх статутних завдань Всеукраїнська профспілка працівників науки, виробництва та фінансів, її організації мають право на добровільних засадах створювати об’єднання (ради, федерації, конфедераціії тощо) за галузевою, територіальною або іншою ознакою, а також входити до складу об’єднань та вільно виходити з них.

1.6.Всеукраїнська профспілка працівників науки, виробництва та фінансів відповідно до своїх статутних цілей і завдань має право вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій і об’єднань, які представляють інтереси працівників, і брати участь в їх діяльності, співробітничати з профспілками інших країн, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.

1.7.Всеукраїнська профспілка працівників науки, виробництва та фінансів має та використовує власну символіку. Символіка профспілки затверджується Центральним комітетом і реєструється в порядку, передбаченому законодавством України.

1.8. Всеукраїнська профспілка працівників науки, виробництва та фінансів (надалі – профспілка) діє згідно Конституції України, законодавства України, Закону України “Про об’єднання громадян”, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Кодексу законів про працю України та інших нормативно – правових актів, прийнятих відповідно до них, цього Статуту.

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКИ.

2.1.Головною метою діяльності профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

2.2.Діяльність профспілки будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо її статутних і програмних документів є загальнодоступною.

2.3.У своїй діяльності профспілка вирішує наступні завдання:

-здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями які представляють інтереси громадян;

-представляє інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ;

-проводить колективні переговори, здійснює участь та укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у порядку встановленному законодавством;

-забезпечує захист права громадян на працю, бере участь у розробці та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;

-здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержання законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

-бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо соціального захисту членів профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ і організацій, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

-бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом;

-формує свої системи соціального страхування і соціального забеспечення, створює пенсійні фонди та фонди зайнятості, оздоровчого, медичного страхування, охорони праці та інші фонди, що забеспечують соціальний захист членів профспілки, керує цими фондами і контролює використання їх коштів;

-бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представник застрахованих осіб за принципами соціального партнерства;

-створює каси взаємодопомоги, надає членам профспілки безпроцентні позички із профспілкових фондів;

-представляє права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності, бере участь у роботі комісій з приватизації;

-представляє інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори, при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленному законодавством;

-організовує та проводить страйки, збори, мітинги, походи і демонстрації на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону;

-створює за рахунок власних коштів навчальні, культурно-освітні заклади, дослідні, соціально-аналітичні установи, правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз;

-засновує засоби масової інформації та здійснює видавничу діяльність відповідно до закону;

-організовує і здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоровя, медико-соціальної допомоги, бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоровя;

-бере участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, створює та підтримує спортивні товариства і туристичні організаціі;

-бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій, проводить громадські екологічні експертизи, здійснює іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері;

-бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури, свободи літературної, художньої, наукової, технічної творчості, соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності;

-приймає участь у розробці державної житлової політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забеспечення збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла;

-використовує право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує закон про діяльність профспілок, законодавство про працю, про колективні договори та угоди;

-з метою реалізаціі своїх статутних завдань здійснює господарську та фінансову діяльність шляхом створення, у встановленному законодавством порядку, підприємств, установ та організацій із статусом юридичної особи, формує відповідні фонди, кредитні спілки;

-вносить пропозиції субєктам права і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери;

-направляє до органів державної влади і місцевого самоврядування вимоги і пропозиції щодо прийняття змін або скасування законів і нормативних актів. Які обмежують права та інтереси членів профспілки;

-має право перевіряти розрахунки роботодавців з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів, житлового будівництва та з інших соціальних питань;

-створює служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджує положення про них, забезпечує та надає юридичну та матеріальну допомогу членам профспілки;

-здійснює організацію оздоровлення та відпочинку членів профспілки і їх сімей, взаємодіє з іншими організаціями в питаннях розвитку санаторно-курортного лікування, дитячого оздоровлення та відпочинку, закладів культури, відпочинку, туризму, масової фізкультури і спорту;

-здійснює та підтримує міжнародні контакти та зв’язки з профспілковими, громадськими, правозахисними та благодійними організаціями на підставі взаємних домовленостей, бере участь у роботі їх органів.

3.УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ.

ПОРЯДОК ВИБУТТЯ ІЗ ПРОФСПІЛКИ.

3.1. Членами профспілки можуть бути громадяни України, які працюють на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю; особи, які забезпечують себе роботою самостійно; суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи; особи зайняті творчою діяльністю; члени селянських (фермерських) господарств; особи, які навчаються у вищих, середньо-спеціальних, професійно-технічних та середніх учбових закладах, а також пенсіонери, тимчасово непрацюючі громадяни, іноземні особи, особи без громадянства, що визнають цей Статут та сплачують профспілкові внески.

3.2.Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

3.3.Вступ до профспілки здійснюється в індивідуальному порядку за особистою заявою до установчих зборів або первинної профспілкової організації профспілки, з врученням профспілкового квитка встановленого зразку. Обовязковою умовою для вступу до профспілки є сплата вступного профспілкового внеску.

3.4.Вихід із профспілки здійснюється за особистою заявою члена профспілки.

3.5.Виключення із членів профспілки може бути здійснено виборним профспілковим органом, що здійснив прийом у члени профспілки або за рішенням вищих виборних профспілкових органів у випадках:

-навмисних дій члена профспілки, які причинили або могли причинити шкоду (матеріальну чи моральну) профспілці та її репутації;

-зловживань службовим становищем та порушень Статутних вимог профспілки з боку членів її профспілкових органів;

-довгострокової, більше 3-х місяців, несплати членських внесків без поважних причин.

Виключення із членів профспілки, з ініціативи виборного профспілкового органу, що здійснив прийом у члени профспілки осіб, які обрані до складу ревізійної комісії чи до складу вищого виборного профспілкового органу, не може бути здійснено без згоди відповідно цього вищого виборного профспілкового органу або цієї ревізійної комісії.

При виходу чи виключенні із членів профспілки профспілковий стаж переривається і профспілкові внески не повертаються.

3.5. Виборний орган профспілкової організації чи вищий виборний профспілковий орган, які прийняли рішення про виключення із членів профспілки, можуть відновлювати права члена профспілки та його профспілковий стаж.

4.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ.

4.1.Член профспілки має право:

-обирати та бути обраним в виборні профспілкові органи;

-звертатись до виборних профспілкових органів за захистом своїх трудових, соціально-економічних прав та інтересів;

-звертатись в усі виборні профспілкові органи з питаннями, зауваженнями, пропозиціями та вимагати відповідей по суті звернень;

-бути членом каси взаємодопомоги, кредитної спілки, інших фондів профспілки;

-безкоштовно отримувати юридичні консультації та допомогу у зв’язку з реалізацією своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів;

-першочергово отримувати путівки для себе та членів сімей на оздоровлення та відпочинок в оздоровчі заклади;

-отримувати матеріальну допомогу, інші види матеріальної допомоги та пільги, що встановлюються профспілкою;

-брати участь в акціях, що проводить профспілка;

-вийти з профспілки за особистою заявою.

4.2.Член профспілки при виникненні певних особистих життєвих ситуацій (виходу на пенсію, нещасного випадку, медичної операції, смерті, інших непередбачених випадках) може отримувати матеріальну допомогу, інші пільги, що передбачені в профспілці, згідно встановленного порядку.

4.3.Член профспілки зобов’язаний:

-визнавати і виконувати Статут профспілки;

-приймати участь у роботі відповідної профспілкової організацї профспілки;

-виконувати рішення виборних профспілкових органів;

-своєчасно сплачувати профспілкові внески;

-не допускати дій, що шкодять профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і завдань профспілки.

5.СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ.

5.1.Профспілка об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх трудової діяльності (навчання) на підприємствах, установах, організаціях сфери науки, виробництва та фінансів України, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, а також інших підприємств, установ та організацій, що вступили до профспілки.

5.2.Діяльність профспілки поширюється на всю територію України, Автономну Республіку Крим, області, міста, райони, села, селища та інші адміністративно-територіальні одиниці України через первинні, місцеві, обласні, регіональні, республіканську Автономної Республіки Крим, профспілкові Асоціації та інші організації профспілки.

6.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКИ, ПОВНОВАЖЕННЯ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ І ВИБОРНИХ ОРГАНІВ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЇХ СКЛАДУ.

6.1.Організаційна структура профспілки включає до себе: первинні, місцеві, обласні, регіональні, республіканську Автономної республіки Крим, профспілкові Асоціації /далі – Асоціації/ та інші організації профспілки.

Організації профспілки підпорядковані, підзвітні та підконтрольні центральному виборному органу профспілки – Центральному Комітету, який координує, спрямовує та контролює їх діяльність.

6.2.Первинна профспілкова організація є основною організацією профспілки, створюється на засадах добровільності, за місцем трудової діяльності (навчання) або за територіальною ознакою (місцем проживання) при наявності не менше 3 осіб, які виявили бажання обєднатися у первинну організацію, здійснює ті ж функції, виконує ті ж завдання, вирішує ті ж питання що і профспілка у цілому в межах своєї компетенції згідно цього Статуту та Положення про первинну організацію профспілки.

Рішення про створення первинної профспілкової організації приймається зборами (конференцією) членів профспілки або осіб, які бажають утворити організацію. Одночасно приймається рішення про входження до профспілки. Про прийняте рішення повідомляється виборному органу відповідної територіальної організації профспілки, а там, де її немає – центральному виборному органу профспілки.

6.2.1.Вищим керівним органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори (конференція), на яких обирається виборний профспілковий орган – профспілковий комітет чи профорганізатор (при чисельності профспілкової організації до 15 членів).

6.2.2.Форми голосування /закрите, відкрите/, порядок виборів, чисельний склад профспілкового комітету, встановлюється зборами (конференцією). Вибори голови профспілкового комітету /профорганізатора/, а також ревізійної коміссії /ревізора/ проводяться прямим голосуванням на зборах з обовязковою участю повноважного представника вищестоящого виборного профспілкового органу.

6.2.3.Первинна профспілкова організація, виходячи зі Статутних цілей і завдань профспілки самостійно визначає пріоритети своєї діяльності та принципи організаційного устрою. За рішенням профспілкового комітету у первинній профспілковій організації можуть створюватися цехові профорганізації, профспілкові групи тощо.Їх функції та повноваження затверджуються профспілковим комітетом.

Втручання виборних профспілкових органів вищестоящих рівнів у діяльність первинної профспілкової організації допускається тільки у випадках порушення виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації законодавства України, статутних вимог, а також у разі утиску законних прав та інтересів члена первинної профспілкової організації з боку її профспілкового комітету (профорганізатора).

6.2.4.Збори (конференція) первинної профспілкової організації:

-обирає профспілковий комітет (профорганізатора) та голову профкому;

-обирає ревізійну комісію (ревізора);

-організовує виконання розпоряджень, рішень та постанов керівних органів вищестоящих організацій профспілки, їх виборних органів та Центрального комітету профспілки;

-затверджує кошторис витрат первинної організації профспілки;

-заслуховує звіти профспілкового комітету (профорганізатора) та ревізійної комісії (ревізора);

-визначає основні напрямки своєї профспілкової діяльності з урахуванням місцевих особливостей, економічного та соціального стану підприємства, організації, установи або території;

-схвалює колективний договір (угоду) з адміністрацією підприємства, установи, організації;

-приймає рішення про передачу частини повноважень зборів (конференції) до профспілкового комітету (профорганізатора) або його голові;

6.2.5. Виборним органом первинної профспілкової організації є профспілковий комітет (профорганізатор), який організовує діяльність профорганізації та керує її поточною роботою у період між конференціями (зборами).

Профспілковий комітет очолює голова, який є роспорядником майна та коштів первинної профспілкової організації. Голова комітету (профорганізатор) несе особисту відповідальність за виконання Статутних вимог, за організаційну та фінансово-господарську діяльність, за належне використання майна та коштів профспілкової організації.

Голова профспілкового комітету (профорганізатор) первинної профспілкової організації без доручення діє від її імені, представляє інтереси цієї організації та її членів в усіх державних органах, судах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях.

Повноваження голови профкому (профорганізатора) припиняються у випадку:

-подання заяви про складення із себе відповідних повноважень;

-відкликання чи обрання нового голови зборами;

-припинення трудових відносин на відповідному підприємстві, в установі чи організації;

-втрата членства профспілки;

-з інших причин, що роблять неможливим виконання ним обовязків голови профкому.

6.2.6.Профспілковий комітет (профорганізатор) первинної профспілкової організації:

-організовує роботу первинної профспілкової організації в період між зборами (конференціями);

-виконує рішення конференцій (зборів) первинної профспілкової організації, забезпечує виконання рішень З’їзду та Центрального комітету профспілки, конференцій вищих за статусом організацій та їх виборних профспілкових органів, рішень ревізійних комісій;

-розпоряджається коштами первинної організації профспілки, згідно затвердженого зборами кошторису;

-може приймати рішення про перехід на обслуговування та ведення централізованого бухгалтерского обліку виборним органом вищої за статусом профспілкової організації;

-укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

-разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

-разом з роботодавцем розробляє напрямки розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємств, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

-разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумкового обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

-разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

-бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

-бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;

-представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

-приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладання або зміни колективного договору; не виконує зобовязань за колективним договором, якщо цей керівний виборний орган профспілкової організації підписав колективний договір;

-дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами;

-бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам калітством або іншим ушкодженням здоров’я, поз’язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов’язків;

-здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забеспеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення недоліків;

-здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

-здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;

-здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

-разом з роботодавцем розподіляє у встановленному порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житловопобутове обслуговування працівників;

-скликає збори членів профспілки первинної організації профспілки;

-подає звіт про свою діяльність на зборах (конференціях) не рідше одного разу на рік та до вищестоящого профспілкового органу у встановлені строки;

-забезпечує своєчасне й повне перерахування передбачених відповідними рішеннями профспілкових коштів до вищих виборних органів;

-може делегувати частину своїх повноважень голові профспілкового комітету (профорганізатору) або до вищих виборних органів профспілки.

6.2.7.Первинна профспілкова організація, є юридичною особою, має печатку та штампи, за встановленим вищим виборним органом профспілки зразком, має поточні рахунки у банках, які відкриваються (закриваються) за письмовим дозволом вищого виборного органу профспілки, здійснює свої функції на підставі Положення про первинну профспілкову організацію. Первинна профспілкова організація не відповідає по зобов’язанням членів профспілки та інших організацій профспілки, як і члени профспілки та інші організації профспілки не відповідають по зобов’язанням первинної організації профспілки.

6.3.Місцеві, обласні, регіональні, республіканська Автономної республіки Крим, профспілкові Асоціації та інші організації профспілки об’єднують первинні організації профспілки, здійснюють свої функції відповідно до вимог законодавства України, цього Статуту та Положення про їх діяльність. Рішення про створення місцевих, обласних, регіональних, республіканської АР Крим, профспілкових Асоціацій та іншіх організацій профспілки може прийматися первинними організаціями профспілки або Центральним комітетом профспілки.

6.3.1.Виборні органи місцевих, обласних, регіональних, республіканської Автономної республіки Крим, Асоціацій та інших організацій профспілки обираються конференцією.

Форми голосування (закрите, відкрите), порядок виборів, чисельний склад виборних профспілкових органів встановлюється відповідною конференцією.

6.3.2.Конференція є керівним органом місцевої, обласної, регіональної, республіканської Автономної республіки Крим, Асоціації та іншої організації профспілки та:

-забезпечує виконання рішень вищих виборних органів профспілки та з урахуванням місцевих особливостей, економічного та соціального стану регіону визначає основні напрямки своєї профспілкової діяльності;

-заслуховує і обговорює звіти виборних профспілкових органів відповідної організації профспілки і ревізійної комісії;

-обирає голову, його заступників, склад відповідного профспілкового комітету (ради), ревізійної комісії;

-обирає делегатів на зїзд профспілки;

-приймає пропозиції до Центрального комітету профспілки, щодо змін та доповнень до Статуту та Положення про ревізійну комісію профспілки, реорганізації (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) чи ліквідації відповідної організаційної ланки;

-може приймати рішення про передачу частини повноважень конференції до виборного профспілкового органу, його голови або до Центрального комітету профспілки.

6.3.3.Виборним органом місцевої, обласної, регіональної, республіканської Автономної Республіки Крим та іншої організації профспілки є відповідно місцевий, обласний, регіональний, республіканський комітет, а профспілкової Асоціації – рада, які згідно повноважень, прав та гарантій, передбачених законодавством, забезпечують виконання завдань профспілки, а також:

-у період між конференціями організовують роботу та здійснюють поточне керівництво відповідною профспілковою організацією;

-організовують виконання рішень конференцій, вищих за стутусом виборних органів профспілки, Зїзду;

-представляють і захищають права та інтереси членів профспілки, первинних організацій профспілки у державних, господарських і громадських організаціях, судах;

-здійснюють планування, облік, використання коштів та майна відповідної профспілкової організації, затверджують відповідні штатні розклади, бюджети чи кошториси;

-приймають рішення, щодо здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи;

-щорічно інформують первинні профспілкові організації про свою роботу, узагальнюють та аналізують пропозиції членів профспілки, намічають перспективні напрямки подальшої діяльності;

-звітують про свою діяльність перед вищим за статусом виборним профспілковим органом у встановлені строки;

-забезпечують своєчасне та повне відрахування частини профспілкових коштів до Центрального комітету на статутну діяльність профспілки;

-засновують засоби масової інформації та здійснюють видавничу діяльність;

-приймають рішення про передачу частини своїх повноважень до Центрального Комітету профспілки або беспоредньо до голови ЦК профспілки, за їх згодою;

6.3.4.Місцева, обласна, регіональна, республіканська Автономної республіки Крим, Асоціація та інша організація профспілки є юридичною особою, має власне майно, самостійний баланс, круглу печатку, штампи, бланки, ескізи яких затверджуються Центральним комітетом профспілки, відкриває рахунки в установах банків на підставі Положення про їх діяльність, затвердженого ЦК профспілки, та користується єдиною символікою профспілки.

Місцева, обласна, регіональна, республіканська Автономної республіки Крим, Асоціація та інша організація профспілки, як юридична особа, відповідає тільки по власним зобов’язанням і не відповідає за зобов’язаннями Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів, як юридичної особи.

6.3.5.Місцеву, обласну, регіональну, республіканську Автономної республіки Крим, Асоціацію та іншу організацію профспілки очолює голова, який за посадою очолює відповідний виборний орган та забезпечує виконання вимог законодавства України, цього Статуту, Положення про обласну (регіональну) організацію профспілки, є розпорядником майна та коштів відповідної профспілкової організації.

Виборний орган місцевої, обласної, регіональної, республіканської Автономної республіки Крим, Асоціації та іншої організації профспілки підзвітний та підконтрольний відповідній конференції та Центральному комітету профспілки.

6.3.6.Голова виборного органу місцевої, обласної, регіональної, республіканської Автономної республіки Крим, Асоціації та іншої організації профспілки:

-є розпорядником майна та коштів відповідної профспілкової організації;

-без довіреності укладає договори та інші угоди, предсталяє відповідну профспілкову організацію в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування, на підпрємствах, в установах та організаціях, судах;

-формує виконавчий апарат виборного профспілкового органу та здійснює управління ним, має право прийому та звільнення працівників, а також інші права передбачені трудовим законодавством України;

-несе персональну відповідальність за повноту та своєчасність відрахувань частини профспілкових коштів до ЦК профспілки на статутну діяльність профспілки.

Голова відповідного комітету (ради), його заступники несуть персональну повну відповідальність за виконання Статутних вимог, за організаційну та фінансово-господарську діяльність очолюваної ними профспілкової організації.

6.4.Вищим керівним органом профспілки є Зїзд. Форми голосування (відкрите, закрите), порядок виборів, чисельний склад Центрального комітету та Центральної ревізійної комісії профспілки встановлюється З’їздом.

До компетенції Зїзду відноситься:

-заслуховування і обговорювання звітів Центрального комітету та Центральної ревізійної комісії профспілки;

-затвердження Статуту профспілки, положення про ревізійні комісії профспілки і змін до них;

-визначення основних пріоритетів та напрямків діяльності профспілки щодо досягнення статутної мети і завдань профспілки, розгляд та вирішення найважливіших питань профспілкового життя, визначення задач профспілки в міжнародному профспілковому русі;

-обрання Центрального комітету, голови профспілки, першого заступника та заступників голови ЦК профспілки, членів Центральної ревізійної комісії та її голови;

-прийняття рішень, щодо реорганізації (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) чи ліквідації (саморозпуску) профспілки;

З’їзд може передавати частину своїх повноважень Центральному комітету профспілки.

6.4.1. Центральний комітет /ЦК/, як вищий виборний орган профспілки, координує діяльність первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканської Автономної республіки Крим, Асоціацій та інших організацій профспілки, їх виборних органів, визначає стратегічні завдання та напрямки діяльності, здійснює поточне керівництво їх роботою та контроль за виконанням ними статутних вимог в період між з’їздами.

6.4.2.Центральний комітет профспілки:

-в період між З’їздами організовує діяльність та керує поточною роботою профспілки, забезпечує виконання завдань профспілки передбачених законодавством та цим Статутом та розробляє і приймає рішення з реалізації основних напрямків діяльності профспілки;

-приймає та затверджує Постанови, Положення, Інструкції, інші нормативні акти з будь-яких питань профспілкової діяльності, які є обов’язковими для виконання нижчестоящими організаціями профспілки, їх виборними органами та профспілковими представниками;

-затверджує зразки печаток і штампів для організацій профспілки, затверджує зразок профспілкового квитку;

-вносить зміни та доповнення до Статуту та Положення про ревізійну комісію профспілки;

-здійснює представництво і захист прав та інтересів членів профспілки, профспілкових організацій всіх рівнів, їх виборних органів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування і громадськими організаціями, з установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності, судах;

-затверджує рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію профспілкових організацій профспілки;

-приймає рішення про включення профспілкових організацій до складу профспілки, про що видає Свідоцтво встановленого зразку;

-приймає рішення про вхождення профспілки до інших громадських організацій чи профобєднань в Україні чи за кордоном;

-надсилає подання до відповідних органів про порушення законодавства України про працю, охорону праці, про звернення громадян, соціальний захист населення;

-здійснює планування, облік, та використання коштів та майна профспілки, затверджує бюджет профспілки, штатний розклад, кошторис надходжень і витрат ЦК профспілки і звіт про його виконання;

-затверджує розмір і порядок обов’язкових відрахувань коштів профспілкових організацій до ЦК профспілки;

-розробляє та встановлює відзнаки профспілки, інші заохочення членів профспілки грошовими чи іншими винагородами, приймає рішення щодо нагородженнями;

-розглядає питання, пов’язані з порушенням Статуту та Положення про ревізійну комісію членами профспілки, профспілковими організаціями, їх керівними та виборними органами чи їх діями, що дискредитують профспілку та визначає міру їх відповідальності;

-створює служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджує положення про них, забезпечує юридичну та матеріальну допомогу членам профспілки;

-розробляє та затверджує символіку профспілки, засновує засоби масової інформації та здійснює видавничу діяльність;

-створює та підтримує страхові та кредитні спілки, спортивні товариства і туристичні організації;

-може передавати частину своїх прав та повноважень голові Центрального комітету профспілки.

6.4.3.Всеукраїнська профспілка працівників науки, виробництва та фінансів є юридичною особою, має круглу печатку та штампи, має рахунки в установах банків в національній та іноземній валюті.

Всеукраїнська профспілка працівників науки, виробництва та фінансів, як юридична особа, відповідає тільки по власним зобов’язанням і не відповідає за зобов’язаннями організацій профспілки.

6.4.4.Голова профспілки за посадою очолює Центральний комітет профспілки, здійснює загальне керівництво діяльністю профспілки та:

-обирається на строк повноважень ЦК профспілки;

-без довіреності представляє профспілку в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, в судах, в організаціях роботодавців, об’єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, укладає та підписує договори та угоди;

-видає розпорядження;

-має право видавати довіреності;

-є розпорядником майна та коштів профспілки;

-відкриває (закриває) рахунки в установах банків та має право першого підпису на фінансових документах;

-засвідчує зразки підписів та печаток організаціям профспілки для банківських установ;

-формує виконавчий апарат ЦК профспілки та керує його роботою, має право прийому та звільнення працівників, а також інші права передбачені трудовим законодавством України; видає розпорядження, інші документи, що регламентують діяльність апарату, заохочує працівників, накладає стягнення;

-затверджує положення про відділи і інші структурні підрозділи виконавчого апарату ЦК профспілки, посадові інструкції працівників виконавчого апарату ЦК профспілки;

-вирішує інші питання поточної діяльності профспілки, не віднесені до виключної компетенції З’їзду, Центрального комітету профспілки, здійснює інші повноваження делеговані ЦК профспілки;

-розподіляє обовязки між своїми заступниками;

-скликає та головує на засіданнях ЦК, підписує постанови ЦК;

-здійснює контроль за виконанням рішень З’їзду, Центрального комітету профспілки.

Звільнення голови ЦК профспілки за власним бажанням здійснюється ЦК профспілки.

6.4.5.Перший заступник голови ЦК профспілки:

-обирається на строк повноважень ЦК профспілки;

-забезпечує виконання рішень З’їзду, Центрального комітету профспілки, Центральної ревізійної комісії, розпоряджень голови ЦК профспілки;

-має право першого підпису на фінансових документах;

-без довіреності представляє профспілку в органах державної влади, судах, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях роботодавців, профспілкових об’єднаннях, міжнародних профспілкових та інших громадських організаціях і об’єднаннях;

-виконує обов’язки голови ЦК профспілки в разі його тимчасової відсутності (відрядження, відпустка, хвороба тощо) чи за його дорученням.

6.5.Члени Центральної ревізійної комісії, члени ревізійних комісій (ревізори) організацій профспілки можуть приймати участь у засіданнях виборних органів відповідних організацій профспілки з дорадчим голосом.

6.6.Центральний Комітет та Центральна ревізійна комісія профспілки підзвітні та підконтрольні З’їзду.

7.УМОВИ, ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ З’ЇЗДУ, КОНФЕРЕНЦІЙ, ЗБОРІВ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ ТА ЇХ ВИБОРНИМИ ОРГАНАМИ.

7.1.Вищим керівним органом первинної профспілкової організації з чисельністю до 150 чоловік включно – є профспілкові збори, які скликаються один раз на рік.

7.2.Вищим керівним органом первинної профспілкової організації з чисельністю більше 150 чоловік, місцевої, обласної, регіональної, республіканської Автономної Республіки Крим, Асоціації та іншої організації профспілки є Конференція.

Конференція первинної профспілкової організації з чисельністю більше 150 чоловік скликається один раз на два – три роки.

Конференція місцевої, обласної, регіональної, республіканської Автономної Республіки Крим, Асоціації та іншої організації профспілки скликаються один раз на п’ять років.

Норми представництва та порядок виборів делегатів на конференції встановлюються вищестоящим виборним профспілковим органом.

7.3.Вищим керівним органом профспілки є Зїзд, який скликається Центральним комітетом профспілки один раз на пять років.

Норми представництва та порядок виборів делегатів на З’їзд профспілки встановлюється її Центральним комітетом.

7.4.Про скликання і порядок денний зборів, конференцій, З’їзду оголошується не пізніше ніж за місяць до їх проведення.

Інформація про скликання зборів, конференцій, З’їзду повинна містити: місце, час, порядок реєстрації делегатів, порядок денний.

7.5.Позачергові збори, конференції організацій профспілки скликаються за рішенням відповідного виборного профспілкового органу, за ініціативою не менше третини членів відповідної організації або за рішенням вищестоящого виборного профспілкового органу.

Перевибори у новому складі виборного профспілкового органу чи його голови (профорганізатора) на позачергових зборах, конференціях здійснюються тільки за рішенням вищестоящого виборного профспілкового органу.

7.6.Позачерговий З’їзд профспілки скликається за рішенням Центрального Комітету та за ініціативою організаційних ланок профспілки, що об’єднують не менше третини членів профспілки.

7.7.Зїзд, конференція (збори) правомірні приймати рішення, коли на них присутньо не менше ніж дві третини делегатів (членів).

7.8.Будь – які рішення чи постанови З’їзду, конференцій, зборів, крім прийняття пропозицій до Центрального комітету профспілки щодо реорганізації або ліквідації профспілки чи її організаційної ланки, приймаються простою більшістю голосів від присутніх делегатів (членів).

7.9.Пропозиції до Центрального комітету щодо реорганізації чи ліквідації профспілки або її профспілкової організації виносяться на розгляд конференцій (зборів) і розглядаються за участю профспілкового представника вищестоящого виборного профспілкового органу та приймаються трьома четвертими голосами від обраних делегатів (членів) та набирають чинності після затвердження їх Центральним комітетом профспілки.

7.10.Рішення про реорганізацію чи ліквідацію профспілки приймаються чотирьма п’ятими голосів від обраних на З’їзд делегатів.

7.11.Профспілкові комітети організацій та Центральний комітет профспілки правомірні приймати рішення, коли на їх засіданнях присутньо на менше двох третин їх членів. Рішення приймаються простою більшістю від присутніх членів на засіданні, які оформляються відповідною постановою та підписуються головою відповідного керівного виборного профспілкового органу і набирають чинності з дня їх прийняття.

7.12.Зїзд, конференція, збори на своєму засіданні обирають головуючого та секретаріат (секретаря) та у встановленному порядку приймають рішення або постанови, які оформляються відповідним протоколом за підписом головуючого та секретаря. Протоколи Зїзду, конференцій, зборів набирають юридичної сили з дня їх прийняття.

7.13.Рішення чи постанови З’їзду, конференції, зборів, керівних виборних профспілкових органів, Центрального комітету профспілки є обов’язковими до виконання усіма організаціями профспілки та їх виборними органами.

8. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ЗВІТНОСТІ ВИБОРНИХ ОРГАНІВ ПРОФСПІЛКИ. КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЮ.

8.1.Центральний Комітет профспілки в повному обсязі звітує про свою роботу на З’їздах та інформує щорічно організації профспілки про поточну роботу.

8.2.Виборні органи місцевих, обласних, регіональних, республіканської Автономної Республіки Крим, Асоціацій та інших організацій профспілки звітують про свою роботу у повному обсязі на відповідних конференціях у строки визначені цим Статутом та інформують профспілкові організації про поточну роботу один раз на рік.

Виборні органи первинних профспілкових організацій інформують про свою роботу членів профспілки один раз в шість місяців.

8.3.Виборні органи місцевих, обласних, регіональних, республіканської Автономної Республіки Крим, Асоціацій та інших організацій профспілки подають до Центрального комітету у встановлені ним строки звіти про виконання поточної профспілкової роботи, фінансові звіти про виконання профспілкового бюджету та інші звіти передбачені ЦК профспілки.

Відповідальність за своєчасність подання та достовірність звітних даних покладається на голів виборних профспілкових органів.

8.4.Контроль за фінансово – господарською діяльністю виборних профспілкових органів здійснюють ревізійні комісії. Ревізійні комісії організацій профспілки підзвітні та підконтрольні керівним органам, що їх обрали та Центральній ревізійній комісії профспілки.

8.5.Ревізійні комісії діють та виконують свої функції у відповідності зі Статутом профспілки та Положенням про ревізійну комісію на основі гласності, колегіальності та законності.

8.6.За рішенням Центрального комітету профспілки Центральна ревізійна комісія може здійснювати перевірки діяльності організацій профспілки та їх виборних профспілкових органів.

8.7.Рішення Центральної ревізійної комісії профспілки, інших ревізійних комісій є обов’язковими для виконання виборними профспілковими органами.

9.ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ПРОФСПІЛКИ

ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

9.1.Профспілка, її профспілкові організації можуть мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності. Право власності профспілки, її профспілкових організацій виникає на підставі:

-придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або інших підставах, не заборонених законодавством;

-передачі їм у власність коштів або іншого майна членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Профспілка має право власності на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених нею підприємств та організацій.

9.2.Кошти і майно профспілки формуються із вступних та щомісячних членських профспілкових внесків, відрахувань підприємств, установ або організацій на культурно-масову і фізкультурну роботу, пожертвувань у вигляді коштів або майна від юридичних та фізичних осіб, безповоротної фінансової допомоги, благодійних внесків організацій та приватних осіб, рухомого та нерухомого майна, майнових прав, роялті, придбанних самостійно чи отриманих безкоштовно від інших юридичних або фізичних осіб, надходжень від проведення статутної діяльності, надходжень від господарської та фінансової діяльності створених профспілкою підприємств, установ або організацій, пасивних доходів, інших надходжень, незаборонених законодавством України.

9.3.Мінімальний розмір вступного профспілкового внеску встановлюється у розмірі не менше подвійного членського щомісячного профспілкового внеску.

9.4.Членські щомісячні профспілкові внески встановлюються у розмірі не менше одного відсотка від місячної заробітної плати члена профспілки. За рішенням члена профспілки чи виборного профспілкового органу ці внески можуть встановлюватися у більшому розмірі.

9.5.Місцеві, обласні, регіональні, республіканська Автономної республіки Крим, Асоціації, інші організації профспілки здійснюють щомісячні грошові відрахування до Центрального комітету профспілки на його утримання та здійснення статутної діяльності згідно нормативів розподілу профспілкових внесків, які встановлюються Центральним комітетом профспілки.

Профспілкові організації усіх рівнів можуть у цільовому порядку додатково направляти кошти або передавати майно чи майнові права до вищестоящого виборного органу профспілки для здійснення Цільових програм чи поточної діяльності.

9.6.Кошти профспілкових організацій, які залишаються в них після відрахувань вищим виборним органам, витрачаються згідно бюджетів, кошторисів, що затверждуються їх виборним профспілковим органом (зборами).

9.7.Придбане чи отримане майно будь-якою організацією профспілки є загальнопрофспілковою колективною власністю та не може бути розподілено між членами профспілки. Вилучення профспілкового майна можливе тільки за письмовою згодою ЦК профспілки.

9.8.Кошти та майно профспілки використовуються у напрямках, визначених ЦК профспілки для вирішення мети та завдань діяльності профспілки у рамках діючого законодавства України.

9.9.Загальними напрямками використання коштів та майна профспілки є досягнення статутної мети і завдань, її соціальні програми, надання матеріальної допомоги членам профспілки, профспілковим організаціям, оплата праці профспілкових працівників, преміювання профактиву, допомога ветеранам війни та праці, участь у спільних з іншими профспілками проектах та акціях, спрямованих на розвиток профспілкового руху в Україні, проведення культурних, освітних та спортивних заходів, на сприяння розвитку туризму, підтримку молодіжного, студентського руху, фінансування створених в установленому порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, надання позичок із профспілкових фондів, інші статутні цілі за кошторисами, які щорічно затверджуються відповідними виборними органами профспілкових організацій, ЦК профспілки.

Кошти профспілки, її профспілкових організацій спрямовуються також на санаторно-лікувальні та оздоровчі заходи, культурно-масову та спортивну роботу серед членів профспілки, оплату юридичних та інших консультативних послуг наданих членам профспілки та її виборним органам, адміністративно-господарські, організаційні та представницьки витрати, фінансування відомчих оздорових закладів.

9.10.Позбавлення профспілки, профспілкових організацій права власності може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законодавством України.

9.11.Фінансовий контроль за коштами профспілки, її профспілкових організацій органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за надходженням та витрачанням коштів профспілки, її організацій здійснюють відповідні ревізійні комісії профспілки.

10.ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ ПРОФСПІЛКИ.

10.1.Для виконання статутних завдань профспілка, організації профспілки можуть створювати підприємства, установи або організації з правами юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

10.2.Метою та завданями цих підприємств, установ або організацій є діяльність спрямована на поліпшення та зміцнення фінансового стану чи матеріально-технічної бази відповідної організації профспілки, створення нових робочих місць переважно для членів профспілкової організації, сприяння благодійної діяльності.

10.3.Підприємства, установи або організації створюються як з ініціативи безпосередньо організаційної ланки, так і з ініціативи вищестоящих профспілкових органів та за погодженням з Центральним комітетом профспілки.

10.4.Безпосередній контроль за діяльністю створених у рамках профспілки підприємств, установ або організацій здійснює ревізійна комісія відповідної організаційної ланки.

10.5.Реорганізація (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) або ліквідація підприємств, установ, організацій профспілки може здійснюватися за рішенням профспілкової організації, що їх створила чи за рішенням вищестоящого виборного профспілкового органу.

11.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ.

11.1.Пропозиції, щодо змін та доповнень до Статуту та Положення про ревізійну комісію, щодо реорганізації чи ліквідації профспілки вносяться конференціями (зборами) у встановленому порядку.

11.2.Пропозиції, з обгрунтуванням їх доцільності, подаються у письмовій формі до ЦК профспілки, який в місячний термін приймає відповідну постанову та інформує про це виборний орган відповідної організації профспілки.

11.3.Зміни та доповнення до Статуту профспілки та Положення про ревізійну комісію затверджуються на зїзді профспілки.

11.4.Розяснення положень Статуту є виключною компетенцією ЦК профспілки.

12.ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ,

ЇЇ Організацій. ПЕРЕОБРАННЯ КЕРІВНИХ ВИБОРНИХ

ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ.

12.1.Організація профспілки може бути реорганізована або ліквідована за рішенням відповідної конференції чи зборів у встановленному порядку або за вимогою Центрального комітету профспілки. Таке рішення повинно бути обгрунтовано.

У разі ліквідації профспілкової організації її кошти та майно передаються до ЦК профспілки, який приймає рішення про їх подальше використання.

12.2.За порушення Статутних вимог виборний профспілковий орган організації профспілки чи її голова (заступники) можуть бути достроково переобрані в оновленому складі за рішенням відповідної конференції чи зборів у встановленному порядку або за вимогою Центрального комітету профспілки.

12.3.У разі ліквідації профспілкової організації відповідний орган, який прийняв таке рішення, створює відповідну ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс.

12.4.Профспілка може бути реорганізована або ліквідована тільки за рішенням З’їзду. Одночасно з прийняттям такого рішення З’їзд утворює ліквідіційну комісію та приймає рішення про використання майна та коштів профспілки, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.

12.5.У разі ліквідації профспілкової організації чи профспілки, звільненим працівникам виборних профспілкових органів та Центрального комітету гарантується забезпечення трудових прав, передбаченних діючим законодавством.

12.6.Діяльність профспілки може бути заборонена лише за рішенням Верховного Суду України.

12.7.Профспілка вважається ліквідованою з дня виключення її з реєстру Міністерства юстиції України.

Оставить комментарий

Статью разместил:

  Сергей Струков   Сергей Струков

Наши именинники

Высоцкий Руслан Владимирович

Высоцкий Руслан Владимирович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электрогазосварщика, предцехкома УКТРО ГОКа Высоцкого [...]
Романов Сергей Васильевич

Романов Сергей Васильевич

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста ЖД крана, предцехкома ЦРПС Романова Сергея Васил[...]
Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет заместителя председателя Всеукраинского профсоюза работник[...]
Иванова Алёна Александровна

Иванова Алёна Александровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста крана, заместителя председателя цехового комитет[...]
Яцун Сергей Викторович

Яцун Сергей Викторович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электромонтёра, предцехкома, КХП Яцун Сергея Викторовича[...]

Городские новости

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області розпочато та розслідувано кримінальне провадження відносно сл[...]
КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

Переможне золото привезла до Кривого Рогу 16-річна спортсменка з кіокушин-карате Ілона Аратовська. [...]
"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Пока Лакшми Миттал наслаждается в Лондоне благами цивилизации, на одном из его предприятий, в Криво[...]
Последствия рекордного штрафа АрселорМиттал Кривой Рог для прокурора – ГПУ наградило, анонимные «доброжелатели» рассылают жалобы!
Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

18 октября в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде состоялось заседание, на котором пр[...]
Мы в Facebook
Архивы
Метки
ArcelorMittal Акции протеста АрселорМиттал АрселорМиттал Кривой рог Верховна Рада Гонзало Уркихо Закон Коллективный договор Конфликт Маршрутки Кривой Рог Независимые профсоюзы Независимый профсоюз Кривой Рог Оздоровление Оппозиция Отпуск Охрана труда Пенсионная реформа на Украине Права Права Бригадира Права человека на АрселорМиттал Права членов бригады Профком Профсоюзы Реорганизация на ArcelorMittal Реструктуризация АрселорМиттал Кривой Рог Ринат Старков Санатории Снегоборьба Сокращение Суд Требования к Верховной Раде Требования профсоюзов Трудовое законодательство Увольнение с работы Уніан Цена на проезд в маршрутках Кривого Рога поднялась до 3 гривен Электроэнергия безработица пенсии пенсионная реформа пенсионная система реструктуризация на АрслорМиттал Кривой Рог сокращение рабочих цена проезда в Кривом Роге центры занятости
Поиск

This movie requires Flash Player 9

Зараз на сайті

Пользователей онлайн:

Users: 2 Guests, 2 Bots